تصميم كيروش و فدراسيون فوتبال آيندهنگري است

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

انتخاب جمع زيادي از بازيكنان تيم جوانان ايران حاضر در رقابتهاي جامجهاني در فهرست تيم اميد عنوان كرد: فدراسيون فوتبال نگاه بلندمدتي به تيمهاي پايه دارد و با آيندهنگري برنامهها را پيش ميبرد.

پس از جلساتي كه با آقاي كارلوس كيروش، سرمربي تيم ملي داشتيم، با تصميم وي با تيمي كه عمده نفرات آن را زير 20 سالهها تشكيل ميدهند در مسابقات زير 23 سال آسيا شركت ميكنيم.

در واقع اين تصميم آيندهنگري فدراس//يون و كيروش را نش//ان ميدهد. وي افزود: در فهرس//تي كه براي تيم امي//د اعالم كردهايم، 21 بازيكن نفراتي هس//تند كه در تيم ملي جوانان حضور داش//تند و به اين ترتيب زير 20 سال محسوب ميشوند.

در واقع از اين فهرست 26 نفره، فقط پنج بازيكن زير 23 سال هستند و عمده نفرات تيم را بازيكنان زير 20 سال تشكيل ميدهند.

ش//ايد در مقطع فعلي، اين تصميم ريسك محسوب ش//ود اما بدون شك در درازمدت فوتبال ايران ميتواند بهره الزم را از شايستگيهاي اين جوانان ببرد. پيرواني خاطرنشان كرد: تيم اميد ايران مسابقات حساس و بسيار مهمي را در سالهاي آتي در پيش دارد و چه بهتر جواناني كه در مقاطع بعدي ميتوانند حائز شرايط سني مناسب حضور در تيم باشند، از هماكنون فرصت بازي در كنار يكديگر و كسب تجربه در مسابقات مختلف را كسب كنند. به شخصه سخت اميدوارم كه ثمره اين تصميم بزرگ را در سالهاي آتي ببينم.

مهر- س//رمربي تيم اميد ايران گفت: بدون ش//ك در درازمدت فوتبال ايران ميتواند بهره الزم را از شايس//تگيهاي جوانانش ببرد. اميرحسين پيرواني درباره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.