ايران در انتظار بهترين جايگاه ردهبندي فيفا در 12 سال اخير

Jahan e-Sanat - - News -

صعود ايران به جامجهاني 2018 باعث شده ايران در 12 سال اخير به بهترين جايگاهخوددرردهبنديفيفابرسد.تيممليفوتبالايرانبابرتريكهبرابرازبكستانبه دست آورد صعودش به جامجهاني را قطعي كرد. همين صعود باعث شد در ردهبندي فيفا نيز كه قرار است 6 ژوييه 15) تير( منتشر شود، جايگاه خوبي داشته باشد. تيم مليايراندراينردهبنديبينرده52 تا32 قرارخواهدگرفتكهدر21 سالاخير بهترين جايگاه ايران در ردهبندي فيفا محسوب ميشود.

ايران يكبار در سال 2005 در رده پانزدهم ردهبندي فيفا نيز قرار گرفت كه آن بهترين جايگاه ايران در ردهبندي فيفا بوده است.

ردهبندي فيفا از اهميت زيادي قبل از قرعهكشي جامجهاني كه در آذرماه برگزار ميشود، خواهد داشت چراكه اگر ايران همين جايگاه را تا آذرماه حفظ كند ميتواند اميدوار باشد كه در سيد3 جامجهاني قرار گيرد. به همين خاطر بازي با كرهجنوبي و سوريه در انتخابي جامجهاني و البته ديدارهاي دوستانه اهميت زيادي براي شاگردان كيروش پيدا خواهند كرد.

از طرفي سايت بليچر ريپورت، جديدترين پاور رنكينگ جامجهاني را براساس آخرين دور از رقابتهاي مرحله انتخابي جامجهاني 2018 منتش//ر كرد كه بر اين اساس تيمهاي برزيل، آلمان و اسپانيا به ترتيب در جامجهاني پيشرو شانسهاي اول تا سوم قهرماني هستند.

تيم ملي فوتبال كشورمان هم در اين ردهبندي، جايگاهش دستخوش تغيير نشده و همچنان شانس سيويكم قهرماني در جامجهاني8102 در بين23 تيم است. در اين ردهبندي تيم ملي ساحل عاج در رده آخر است و كمترين شانس قهرماني در اين رقابتها را دارد.

بليچر ريپورت در توضيح تيم ملي كش//ورمان نوشته است: ايران اولين تيم آسيايي است كه جواز حضور در مرحله پاياني جامجهاني 2018 را گرفته است. آنها با ركورد ش//ش پيروزي و دو تساوي و كسب 20 امتياز، مايلها از تيم دوم جدول گروه خود يعني كرهجنوبي پيش هستند. شانسهاي يك تا 10 قهرماني در جامجهاني 2018 عبارتند از: برزيل، آلمان، اس//پانيا، فرانسه، ايتاليا، پرتغال، شيلي، كلمبيا، آرژانتين و بلژيك.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.