برسرتراكتورسازيباهيچكسمعاملهنميكنيم

Jahan e-Sanat - - News -

نماينده مدعي مالكيت باش//گاه تراكتورس//ازي با صدور بيانيهاي از مسووالنخواستهرچهزودتراينباشگاهرابدونبدهيانباشتهپسدهند. با گذشت 30 روز از ابالغ نامه فدراسيون فوتبال به باشگاه تراكتورسازي مبني بر مالكيت ناصر شفق و تعيين مهلت يك هفتهاي براي ارائه مدارك، هنوز هيچ سند معتبري از سوي اين باشگاه به فدراسيون ارسال نشده است. به همين سبب سيدمهدي فاطمي، نماينده ناصر شفق بيانيهاي صادر كرد و طي آن از مسووالن خواست نسبت به تحويل باشگاه به ناصر شفق تسريع به عمل آورند. در اين بيانيه آمده است: متاسفانه انگار رعايت قانون در كشورمان متناسب با افراد و وابستگي آنان به جايگاه و نهادهاي مختلف متغير است و اين فراقانوني بودن و امر و نهيهاي بيپايان دست از باشگاه مردمي تراكتورسازي برنميدارند؛ نه تمايل دارند كه شفاف همه آنچه گذشته و بوده را مردم بدانند و نه حاضرند از قانون تمكين نمايند. تيمي كه بر اساس اسناد و مدارك، مالك دارد و مراجع معتبر و ذيصالح بر مالكيت آن صحه گذاشتهاند، گويي بازيچهاي بيش برايشان نيست و همواره خود را باالتر از همه قوانين تصور ميكنند.

در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است: سابقه دو فصل مديريت شفق بر تراكتور خود گوياي همه ناگفتنيهاست. آنجا كه بعد از هشت سال از ليگ يك به ليگ برتر آمده و در اولين فصل حضور جداي از انجام بازيهاي زيبا، نمايشي تحسينبرانگيز از فرهنگ فاخر و اصيل تماشاگران را شاهد بوديم. بدون شك باشگاه و تماشاگران در آن سالها هيچگاه خود را جداي ازيكديگرنيافتند.چنينفضايبيبديلوچشمنواز،حسادتهارابرانگيخت و مسايلي دروغين را دستاويز قرار داده تا شفق بسان آن مادري كه براي دو نيم نشدن فرزندش مجبور به چشمپوشي از حق خود شود تا اين طفل از بين نرود، باشگاه را در بهترين شرايط ممكن با صدهزار تماشاگر مجبور به تحويل دادن كند تا گذر ايام خود بهترين گواه بر نادرستي ادعاهاي واهي باشد. بهطور مثال محروميت از دو پنجره نقل وانتقاالت نمونه توان مديريتي و بيمباالتي در حق باشگاه بزرگ تراكتورسازي و هواداران پرشور آن اس//ت. امروز كه به لطف خدا و به همت همه اركان نظام جمهوري اسالمي امنيت و آرامش بر سرتاسر ايران اسالمي برقرار شده است، اين حق قانوني مالك باشگاه است كه باشگاه را همانگونه كه در سال 1389 ستاندند، همانطور هم بدون بدهي انباشته پس دهند. يقينا روزهاي اقتدار و بزرگي اين اسطوره بيهمتاي ديار ستارخان و شهيدان باكري با حمايت همه مردم و مسووالن دلسوز كشوري و استاني فرارسيده و چرخهاي اين عشق سرخ فوتبال ايران و آسيا را به فتح خود درخواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.