پيرزن19 سالهپيرترينژيمناستفعالجهان

Jahan e-Sanat - - News -

يوهان//ا كاس 91 س//اله، پيرترين ژيمناس//ت جهان اس//ت كه همچنان ميتواند حركات ژيمناس//تيك را به درس//تي اجرا كن//د. نام اين ژيمناست در كتاب گينس ثبت شده است.

يوهان//ا كاس از نوجواني فعاليت حرف//هاي خود را در رشته ژيمناستيك آغاز كرده است. او اخيرا در برلين حركات ژيمناستيك به نمايش گذاشت و مورد تحسين قرار گرفت. كاس بيستم نوامبر 1925 در آلمان متولد شده و پيش از اين معلم تربيت بدني بوده است. نام او در78 سالگي به عنوان پيرترين ژيمناست جهان در كتاب گينس ثبت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.