سرانجام »خانه ثابتپاسال« ثبت ملي شد

دستور معاون رييسجمهور به استاندار تهران؛

Jahan e-Sanat - - News -

دس//تور ثب//ت مل//ي »خان//ه ثابتپاسال« مشهور به كاخ ورساي اي//ران، پس از حاش//يههاي فراوان در س//الهاي اخير، ب//ا نامه معاون رييسجمه//ور و رييس س//ازمان ميراثفرهنگ//ي، صنايعدس//تي و گردشگري به استاندار تهران ابالغ شد.

زهرا احمديپور ديروز با ارسال نامهاي ب//ه سيدحسينهاش//مي استاندار تهران، مراتب ثبت »خانه تاريخي ثابتپاس//ال« را به او ابالغ كرد. در متن اين نامه آمده است:

»در اجراي بند )ج( ماده واحده قانونتشكيلسازمانميراثفرهنگي كشورمصوب4631 مجلسشوراي اسالمي و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه س//ازمان ميراثفرهنگي كش//ور مص//وب 1367 مجل//س ش//وراي اس//المي مبني ب//ر ثبت آثار ارزش//مند منقول و غيرمنقول فرهنگيتاريخي كشور در فهرست آثار ملي و فهرس//تهاي ذيربط، مراتب ثبت اث//ر فرهنگي تاريخي »خان//ه ثاب//ت )مع//روف ب//ه كاخ ثابتپاسال(« واقع در استان تهران، ش//هر تهران، منطقه 3 شهرداري، خيابان نلسون ماندال )آفريقا( نبش خيابان ش//هيد طاه//ري روانپور، پالك2 كه پس از طي تش//ريفات قانوني الزم بهشماره 31744 مورخ 1396/3/22 در فهرس//ت آثار ملي ايران بهثبت رسيده، ابالغ ميگردد. اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت اين سازمان است و هرگونه دخل و تص//رف يا اقدام عملياتي كه منجر به تخريب يا تغيير هويت آن شود برابر مواد 558 لغايت 569 از كتاب پنجم قانون مجازاتهاي اسالمي، تعزيرات و مجازاته//اي بازدارنده، جرم محس//وب ميشود و مرتكب مشمول مجازاتهاي قانوني خواهد ش//د و مرمت و بازسازي اثر صرفا با تاييد و نظارت اين سازمان ممكن خواهد بود.«

در طول سه سال گذشته حرف و حديثها براي ارزشمند خواندن نمونه مشابه »كاخ ورساي پاريس« در ايران مطرح بود و تا همين چند روز پي//ش نيز بيش//ترين تمايلها به س//مت تخريب و ساخت مركز تج//اري، اقامتي، فرهنگ//ي بود، تا اينك//ه در 9 خ//رداد معاون ميراث فرهنگ//ي ادارهكل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران به ايسنا گفت: »براس//اس توافق انجام شده ميان ميراث فرهنگي استان تهران و مالك عمارت ثابت پاسال، اين خانه تاريخي پابرجا ميماند و در كنار آن يك مركز اقامتي ايجاد ميشود.«

هرچند هن//وز اظهار نظر نهايي درباره طرحي كه قرار است در اين بنايتاريخيبهسرانجامبرسدمطرح نشده اما ديروز خبر رسيد باالخره »ثابت پاس//ال« به عنوان يك بناي واجد ارزش در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد و به گفته فرهاد نظري، مدير كل دفتر ثب//ت آثار تاريخي، تاريخ ثبت اين بن//اي تاريخي 22 خ//رداد 96 به ش//ماره 31744 در لوح ثبتي قرار گفت.

ثبت مل//ي خانه ثابت پاس//ال توجه//ات را به س//مت هر عمل و عكسالعملي كه قرار است روي اين بناي تاريخي انجام ش//ود، متمركز ميكن//د؛ چه طرحي ك//ه به گفته مسووالن ادارهكل ميراث فرهنگي استان تهران قرار است در چند متري بناي اصلي ثابت پاسال اجرايي شود و چه طرحي كه به گفته معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد در شوراهاي متعدد بررسي، تاييد و به ثبت برسد تا بتوان آن را اجرايي كرد.

كاخ ثاب//ت پاس//ال ب//ه عنوان بزرگتري//ن و گرانتري//ن خانه در ش//هر تهران در خياب//ان جردن، با مساحت تقريبي 11 هزار متر قرار دارد. معم//اري آن، برگرفته از كاخ ورساي فرانسه است و به كاخ سفيد يا كاخ ورس//اي ايراني شهرت دارد. اينساختمانكهمتعلقبهحبيباهلل ثابت پاسال بود پس از انقالب توسط بنياد مستضعفان مصادره شد و پس از چن//د دوره نقل و انتقال به گفته محمد حقاني، عضو شوراي اسالمي ش//هر تهران، توس//ط علي انصاري مديرعامل بانك آين//ده خريداري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.