كنارهگيريدنيلديـلوييسازبازيگري

Jahan e-Sanat - - News -

دنيل دي- لوييس تنها بازيگري كه س//ه تنديس اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد را كسب كرده، اعالم بازنشستگي كرد.

ب//ه گزارش گاردين، دني//ل دي / لوييس بازيگر باس//ابقه انگليس//ي كه در فيلمهايي چون »خ//ون به پا ميش//ود«، »لينكلن« و »پاي چپ من« ايفاي نقش كرده، از بازيگري كنارهگيري كرد.

سخنگوياينبازيگراعالمكرده،فيلمبعدي دي / لوييس 60 ساله، آخرين فيلم او خواهد ب//ود. او در فيل//م ‪«Phantom Thread»‬ دوب//اره جلوي دوربين پل توماس اندرس//ن، كارگردان »خون به پا ميشود« خواهد رفت.

در بيانيهاي كه در اينباره منتش//ر شده، آمده است: دنيل دي / لوييس ديگر به عنوان بازيگر فعاليتي نخواهد داشت. او عميقا از تمام همكاران و تماش//اگران در تمام اين س//الها سپاس//گزار اس//ت. اين يك تصميم شخصي است و او و نمايندگانش ديگر اظهارنظري در اين رابطه نخواهند داشت.

اين ستاره سينما پيش از اين هم از شغلش فاصل//ه گرفته ب//ود؛ دي / لوئيس اواخر دهه 1990 مجذوب كفاشي شد و به فلورانس ايتاليا رفتتاآنطوركهگفتهميشودزيرنظراستفانو بمر، كفاش معروف ايتاليايي آموزش ببيند.

دي- لوييس پس از پنج سال با فيلم »دار و دسته نيويوركي« (2002) ساخته مارتين اسكورسيزي بار ديگر به سينما بازگشت و براي اين فيلم بار ديگر نامزد اسكار شد. او نخستين اس//كارش را براي »پاي چ//پ من« (1989) به دس//ت آورد و براي ب//ازي در »خون به پا ميشود« (2007) يك اسكار ديگر كسب كرد. او در سال 2013 براي بازي درخشان در فيلم »لينكلن« براي سومين بار برنده اسكار شد.

دي / لويي//س در س//ال 1971 ب//ا فيلم »يكشنبه؛يكشنبهلعنتي«وارددنيايبازيگري ش//د. او از س//ال 1981 تا 1997 در 19 فيلم ايفاي نقش كرد كه مهمترين آنها »گاندي« ،1982 »لباسشويي زيباي ،1985«نم »اتاقي با يك چشمانداز« ،1985 »سبكي تحملپذير هستي« ،1988 »آخرين موهيكان« ،1992 »به ن//ام پدر« 1993 و »مش//تزن« 1997 بودند.

او به عنوان يكي از گزيدهكارترين بازيگران صنعت فيلمسازي شناخته ميشود، به طوري در 10 سال گذشته تنها در چهار فيلم ايفاي نقش كرده. او از سبك متد اكتينگ در بازيگري پيروي ميكند و به تحقيق درباره نقشهايش مشهوراست.معموالدرطولدورهفيلمبرداري، او به طور كامل در نقش خود باقي ميماند.

دني//ل دي / لوييس در ژوئ//ن 2014 در جريان مراسم تولد ملكه انگلستان به دريافت عنوان شواليه مفتخر شد و با عنوان سر دنيل مايكل بليك دي لوييس شناخته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.