خوب عمل كرديم

Jahan e-Sanat - - News -

رييس صداوسيما به انتقادهاي مطرحشده در رابطه با نحوه خبررساني و پوشش خبري واقعه تروريستي اخير از سوي اين سازمان پاسخ داد. عبدالعلي عليعسكري در مراسم تجليل از برترينهاي مراكز استانها در جشنوارههاي بينالمللي و انتخابات به نحوه اطالعرساني در حادثه تروريستي مجلس شوراي اسالمي و حرم مطهر امامخميني)ره( اشاره كرد و گفت: »عدهاي از نحوه خبررساني و پوشش خبري واقعه تروريستي اخير انتقاد كردند اما باتوجهبهالزاماتشورايامنيتمليوتعهدصداوسيمابهپوشش خبري در مواقع بحران، در اين حوزه خوب عمل كرديم و در كل، صداوسيما توانست اين حادثه را به خوبي روايت كند.« او با اشاره به توانمندي رسانه ملي در ارسال و پوشش خبر بيان كرد: »مردم نياز به دانستن و آگاهي دارند و رسانه ملي با دراختيار داشتن خبرنگاراني در سراسر كشور اين نياز را برآورده ميكند.«

رييس سازمان صداوسيما با اشاره به حمله سپاه به مقر داعش آن را نشاندهنده قدرت ايران دانست و با تاكيد بر اينكه اين اقدام بجا و به موقع سپاه پاسداران انقالب اسالمي، موجب قدرتنمايي نظام جمهوري اسالمي شده است، گفت: »اين عمليات نشان از رشد سپاه است و خوشبختانه سپاه با اقتدار موشكي خود اين عمل موفقيتآميز را انجام داد و به جهانيان نشان داد قدرت ايران با تمام كشورها متفاوت است.«عسكري با اشاره به اوضاع فاقد كنترل فضاي مجازي، يكي از رويكردهاي آن را از كار انداختن اعتبار رسانه ملي دانست و گفت: اقبال عمومي و مخاطبپذيري رسانه ملي در فضاي تلويزيون در سطح ملي 1/83 درصد و در سطح تهران 8/83 درصد است. اين رقم در راديو در سطح ملي 5/29 درصد و در سطح تهران 5/30 درصد است كه رقم قابل توجهي است. او افزود: »در فضاي انتخابات رجوع مخاطبان به رسانه ملي 78 درصد بود و اين ميزان اعتبارپذيري در حالي به چش//م ميآيد كه ميبينيم در آن زمان اعتبار بقيه رسانهها و فضاي مجازي در مجموع 20 درصد بوده و اين افتخاري براي ما و نظام اسالمي است.«به گزارش ايلنا، عسكري با بيان اينكه تمام كساني كه در رسانه ملي كار ميكنند، عناصر ذيقيمت اين رسانه هس//تند، يادآور شد: »حفظ هويت نظام و حمايت از حريم فرهنگ و دين مهمترين وظيفه رس//انه ملي اس//ت و ما با تمام قدرت در اين راه ايس//تادگي ميكنيم.«او بيان كرد: »بررسيها نشان ميدهد كه اعتماد مخاطبان به رسانه در مراكز استانها بيشتر بوده و الزمه حفظ اين اعتماد، حضور صميميتر و مهربانانهتر با مخاطبان است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.