نامه كودكان كار به شهردار تقريبا سابق تهران!

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضا س/توده- قاليب//اف داخل دفترش در حال بستن چمدان است. زيرپوش و زير ش//لواريهايش را ت//ا ميكند و داخل چمدان ميگذارد.

قاليب//اف: اگر تونل بنا كرديم رفتيم / اگر برجي هوا كرديم رفتيم... دستيارش وارد دفتر ميشود. دستيار: سردار سردار... اين حركت آخري كه پريروز كرديم خيلي جواب داد... خيلي خوب شد

قاليباف:كدوم حركت آخر ؟ من اين روزا خيلي حركت دارم انجام ميدم!

دستيار: همون كه رفتيم ديدار كودكان كار ديگه. امروز براتون يه نامه دادن ازتون تشكر كردن.. قاليباف: واقعا ؟؟ كو؟؟ دستيار: ايناهاش قاليباف: ميدونستم س//رمايهگذاريمون روي نسل كودك جواب ميده. ما از اولش//م بايد روي كودكان كار كار ميكرديم. بخون ببينم چي گفتن دستيار در نامه را باز ميكند و شروع ميكند به خواندن. دستيار: )با لحن خواندن انشاي كودكانه( به نام خدا شهردار تقريبا سابق تهران جناب دكتر سردار محمدباقر قاليباف سالم از اينكه ديروز از ما ديدار كردين و تيشرتهايي به ما دادين كه عكس خودتون روشون بود از شما متشكريم. از اينكه با ما خيلي مهربان بودين بسيار ممنونيم ولي كارتون خيلي مصنوعي بود! شما به جاي اينكه به فكر كودكان كار باشين، به فكر يك كاري براي خودتون باشيد چون تا يك ماه ديگر بيكار ميشيد.

شما ميخواين روي ما سرمايهگذاري كنين تا وقتي به سن راي رسيديم به شما راي بديم ولي متاسفيم... ما دست شما را خونديم. خيلي انسان تابلويي هستين!

به قول معروف اين حركتهايي كه واسه شما حربهس واسه ما خاطرهس... با آرزوي تهراني پاك و بدون قاليباف جمعي از كودكان كار ايران اول تير 96

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.