مهمترينجايزهادبياتآلمانيبرندهاشراشناخت

Jahan e-Sanat - - News -

جاي//زه 56 ه//زار دالري »گئورگ بوشنر« به يان واگنر شاعر 45 ساله رسيد.

بناب//ر اع//الم آكادمي زبان و ادبي//ات آلماني، ي//ان واگنر ش//اعر و مترجم 45 س//اله به عنوان برن//ده جايزه »گئورگ بوشنر«/ مهمترين جايزه ادبي زبان آلماني- معرفي شد. به گزارش دويچهوله اين آكادمي آلماني در وبسايت خود ش//عرهاي واگنر را اينگونه توصيف كرد: ش//عرهاي يان واگنر تركيبيلذتبخشوهنرمندانهازكنترلاستادانهفرم،احساسات موسيقايي و آگاهي متفكرانه در زبان است. كارهاي او در حالي كه با سنتهاي شعري ديالوگ برقرار ميكنند، كامال در دسته شعرهاي معاصر قرار ميگيرند.

واگنر اولين مجموعه ش//عر خود را در سال 2001 منتشر كرد و از آن زمان تاكنون 10 كتاب ديگر روانه بازار كرده است. او همچنين از سال 2000 دست به ترجمه انگليسي كارهاي شاعراني چون چارلز سيميك، جيمز تيت و متيو سوييني زده و چندين آنتولوژي شعر را ويرايش كرده است.

جايزه »جورج بوش//نر« در كن//ار جايزه »گوته«، مهمترين جايزه ادبي زبان آلماني به حساب ميآيد كه براي بزرگداشت نام نمايشنامهنويس مطرح آلماني راهاندازي شده است. اين جايزه 50 هزار يورويي 56) هزار دالري( ساالنه از سوي آكادمي زبان و ادبيات آلماني به نويسندهاي آلمانيزبان اعطا ميشود كه آثار برجستهاي به نگارش درآورده و به ارتقاي سطح فرهنگ معاصر آلماني كمك شاياني كرده باشد.

چهار برنده سابق جايزه »بوشنر« موفق شدهاند جايزه نوبل ادبيات را هم به خود اختصاص دهند: گونتر گراس، هاينريش بُل، الياس كانتي و الفريد يلينك.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.