شاعري كه اگر زنده بود

مهمان امروز: يغما گلرويي

Jahan e-Sanat - - News -

يغما گلرويي در مردادماه سال 1354 در اروميه متولد شد. او در اوايل دهه هفتاد، با »غزاله عليزاده« آشنا شد و به سفارش او به دفتر نشريه آدينه رفتوآمد پيدا كرد و توانست با نويسندگاني چون عمران صالحي، حميد مصدق، علي باباچاهي و ناصر تقوايي ديدار كند. در پاييز سال 73 براي بار نخست با احمد شاملو در دهكده فرديس كرج ديدار كرد و آثار خود را براي او خواند. اين ديدار و ديدارهاي بعدي باعث مصمم شدنش به ادامه دادن راه شعر شد. به همراه »عزت ابراهيمنژاد« كوشيد نشريهاي با نام »آرمان« را راهاندازي كند اما تمام مطالب جمعآوري شده براي شماره نخست به همراه رايانه شبانه از تحريريه به سرقت رفت. در ارديبهشت سال 77 نخستين مجموعه شعر خود را با عنوان »گفتم: بمان! نماند...« توسط موسسه فرهنگي هنري دارينوش منتشر كرد و بعد از آن حدود 30 عنوان كتاب از او در زمينههاي شعر، ترانه، ترجمه، فيلمنامه بازسرايي متون منتشر شده است.

به همراه »افشين يداللهي«، »نيلوفر الريپو«، »سعيد اميراصالني«، »افشين سياهپوش«، »مهدي محتشم« ...و جلسات ترانهخواني را در خانه پدري خود برگزار كرد و تداوم اين جلسات رفتهرفته باعث تشكيل »خانه ترانه« شد. بعد از حدود يك دهه در اعتراض به نحوه گرداندن جلسات با نوشتن يك يادداشت از آن جلسات اعالم جدايي كرد.

شروع كار يغما در زمينه شعر، با شعريد بود و كتابهاي اولش در قالب شعر سپيد منتشر گشت. اولين كسي كه شعرهاي يغما را اجرا كرد، امير كريمي بود كه در »آلبوم تا هميشه« چهار شعر از ترانههاي او را ضبط نمود اما اولين آلبومي كه انتشار يافت، كاري از ناصر عبداللهي بود در »آلبوم دوستت دارم« كه دو ترانه از يغما در آن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.