محاكمه »گاليلو گاليله« در دادگاه تفتيش عقايد

Jahan e-Sanat - - News -

گاليلو گاليله فيزيكدان و ستارهشناس ايتاليايى در 15 فوريه4651 بهدنياآمد و ضمن تحصيل در دانشگاه، قانون پاندول را كشف كرد و پس از فراگيري علوم متعدد ب//ه نج//وم روي آورد. او در سال ،م1632 در رد عقايد بطلميوس درباره منظومه شمسي كتابي تحت عنوان »محاوره درباره دو منظومه بزرگ جهان« نوشت و برخالف جريان غالب فكري مبني بر ساكن و مركز بودن زمين، اعالم كرد كه زمين به دور خورش//يد ميگردد. انتشار عقايد گاليله مخالفت مقامات كليسا را برانگيخت و اعتراضات شديد را عليه گاليله به وجود آورد. گاليله نميتوانست مخالفان خود را به وسيله تجربه و مشاهده محكوم كند، زيرا آنان هيچگونه استدالل غيرمذهبي را نميپذيرفتند. براي مقامات كليسا هر چيز غير از كتاب مقدس و ارس//طو بيارزش بود و كليس//ا هرگز اجازه نميداد يك فرد غيرروحاني،كتابمقدسرامطابقميلخودتغييردهد.سرانجام، سال بعد، پاپ، گاليله را به رم احضار كرد و نظراتش را كفرآميز خواند. گاليله پس از بازجويىهاي همراه با اهانت، شكنجه، آزار و حبس، براي حفظ جان خود، به انكار عقيدهاش پرداخت و سرانجام در22 ژوئن3361مدركليسايسنتماريهماننديكگنهكار و مجرم به محاكمه كشيده شد. دستگاه كليسا، گاليله را وادار كرد كه يا عقايد خويش را انكار كند يا با مجازات مرگ روبهرو شود. در نتيجه، او به ظاهر عقايد خود را انكار كرد و از آن پس به علومي غير از نجوم پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.