کافه شعر

Jahan e-Sanat - - News -

يك روز، بلكهپنجاهسالديگر موهاي نوهات را نوازش ميكني در ايوان پاييز وبهشعرهايشاعريميانديشي كه در جوانيات عاش ِقتوبود. شاعري كه اگر زنده بود هنوزهمميتوانست موهايسپيدترا بهنخستينبرفزمستانتشبيهكند و در چين دور چشمانت حروفمقدسنقرشدهبركتيبههاي كهنرابيابد... يك روز بلكهپنجاهسالديگر ترانه من را از راديو خواهي شنيد در برنامه مروري بر ترانههاي كهن شايد و بار ديگر به يادخواهي آورد سطرهاييرا كهبهصلهيكلبخندتونوشتهشدند تو مرا به ياد خواهي آورد بدونشك و اين شعر در آن روز تازهترينشعرمبرايتوخواهدبود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.