عزلابوالحسنبنيصدرازرياستجمهوري

Jahan e-Sanat - - News -

بيست و دوم ژوئن 1981 )يكم تيرماه (1360 امامخميني)ره( پس از دريافت نامه آيتاهلل هاشميرفسنجاني رييس وقت مجلس شوراي اسالمي، ابوالحسن بنيصدر را از رياستجمهوري ايران بر كنار كرد. بنيصدر قبال خود را پنهان كرده بود كه بعدا گزارش ش//د با كمك مجاهدين خلق از ايران خارج ش//ده و به دولت فرانس//ه پناه برده است. بنيصدر پيش از انقالب هم در فرانسه بود كه با هواپيماي امامخميني)ره( به ايران بازگشته بود. آيتاهلل هاشميرفسنجاني در نامه خود نوشته بود كه مجلس به رياست اودرجلسه13خرداد)12ژوئن(با771رايموافقازميان091 نفر نماينده حاضر، طرح بيكفايتي بنيصدر را تصويب كرد.

درپيعزلبنيصدرازقائممقاميفرماندهيكلقوا،61 ژوئن 1981 دو فوريت طرح »بررسي كفايت رييسجمهور« در مجلس به تصويب رسيده بود و از روز بعد بررسي طرح و بحث از انتخاب زودرس رييسجمهور و تشكيل شوراي موقت رياستجمهوري آغاز شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.