قابل توجه آقاي صداوسيما!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- ما يك تشكري بكنيم از آقاي احسان عليخاني و دستاندركاران برنامه ماه عس//ل كه تالشهاي آنها و مشاركت مردم منجر به آزادي تع//داد زيادي از زندانيان مالي شد! فقط يك نكتهاي را هم خدمت دوستان در صداوسيما عرض كنيم كه يك وقت ادعا نكنند اعتماد مردم به احس//ان عليخاني، اعتماد مردم به صداوسيما هم هس//ت كه ابدا از اين خبرها نيست! ميزان اعتماد مردم به مجرياني مثل فردوسيپور يا عليخاني به ميزان اعتماد مردم به مديراني چون ضرغامي يا سرافراز يا علي عسگر ربطي ندارد كه اگر داشت االن هم نمايندگان مجلس نفرات فعلي نبودند هم نمايندگان شوراي شهر و هم رييسجمهور! االن هر كسي كه محبوب است و مردم دوستش دارند با صداوسيما يك زاويهاي دارد! حاال چطوري دوستان از آب كره ميگيرند و كمك كردن مردم براي يك كار خير را به نفع محبوبيت نداشته خودشان مصادره ميكنند ما كه بيخبريم!

از قول علي پروين جواب ميدهيم كه: آقاي صداوسيما! شما محبوب نيستي، مشهوري!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.