دعای روز بيستوهفتم ماه مبارک رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

ال َّل ُه/َّما ْر ُز ْق ِني ِفي ِهف ْض َللَي َلةالْ َق ْد ِر َو َصي ْر أ ُم/و ِري ِفي/ ِه ِم َنالْ ُع ْس/ ِرإِلَیالْي ْس/ ِر َوا ْقب ْل َُ معاذيري و حط عنِّي الذن/ب و الوزر يا رءوفا ‪ََّ ُِ َِ ِِ ِِ ََِِ‬ بعبادهالصالحين

خدايا در اين ماه فضيلت شب قدر را روزىام ساز و كارهايم را از سختى به آيانى برگردان و پوزشهايم را بپذير و گناه و بار گران را از گردنم بريز، اىمهربان به بندگان شايسته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.