بایستههاي سياست اقتصادي دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه يادداشت

مقص//ود از ثباتس//ازي اقداماتي اس//ت که دورههاي رکود و رونق را هموار و کمك ميکند اقتصاد از رکود بيرون غلتد. اين دسته سياستها معموال ماهيت کوتاهمدت دارند ولي سياستهاي ايجاد رشد ناظر بر تقويت نهادههاي رشد هستند که عوامل بلندمدت به شمار ميروند. به همين قياس ميتوان گفت دولت يازدهم با دو مس//اله مواجه بود. مساله اول خروج اقتصاد از بحران و ايجاد ثبات اقتصادي و مساله دوم انجام اصالحات ساختاري در اقتصاد بود تا زمينه رشد و شکوفايي در اقتصاد فراهم شود.

در اقتصاده//اي متع//ارف معم//وال اقدامات ثباتس//از از اقدامات رشدس//از متمايز هستند و ارتب//اط نزديکي ندارند اما در اقتصاد ايران به دليل ماهيت مش//کالتي که با آن روبهرو است، اين دو اقدام به هم پيوند دارند و به شرحي که خواهيم ديد اگر سياس//تهاي اصالح ساختار اعمال نش//ود سياس//تهاي ثباتس//از هم در معرض تهديد ق//رار ميگيرند. مهمترين نقدي که به دولت يازدهم ميتوان وارد کرد اين است که حاضر به انجام اصالحات س//اختاري نشد و همين امر موجب شد سياستهاي ثباتسازي که در پيش گرفته ب//ود در معرض تهديد قرار گيرد. براي آسان کردن فهم مساله ميتوان از يك تشبيه استفاده کرد.

فرض کنيد بيماري دچار سرطان شده و در عين حال خونريزي يا درد نيز دارد. ثباتسازي در اينج//ا به معني بندآوردن خونريزي يا دادن مسکن براي رفع درد است و اصالح ساختار به معني جراحي براي بيرون آوردن غده سرطاني اس//ت. اگر پزشك از انجام جراحي به هر دليل خ//ودداري کند اقدام//ات اوليهاش ب//راي رفع خونري//زي ي//ا رفع درد ن//اکام ميماند و بزرگ ش//دن غده بيماري اثرات آن اقدامات را منتفي ميکند. در سطح فردي شايد اين مساله وجود داشته باشد که فرد پس از رفع خونريزي و درد، تن به تيغ جراحي ندهد و با خود گمان کند حاال که مساله منتفي شد چرا بايد زير بار کار سخت و ترس//ناك جراحي برود؟ ام//ا عقالنيت فردي معموال افراد را سوق ميدهد تا ريسك جراحي را به تن بخرند. آيا در عرصه اقتصاد نيز مس//اله به همين صورت است؟ در عرصه اقتصاد مساله عقالنيت فردي نيس//ت بلک//ه عقالنيت جمعي اس//ت و اين عقالنيت جمعي تابعي از ترتيبات نهادي در عرصه حاکميت، فرهنگ سياس//ي و نقش//ي است که سياس//تگذاران، روشنفکران و نخبگان و در عين حال ش//رايط محيطي ايجاد ميکند. برهم کنش اين عوامل روي هم موجب ميش//ود تا عقالنيت جمعي بر انجام اصالحات ساختاري داللت کند. بحرانهاي اقتصاد ايران همگان اذعان دارند که دولت يازدهم در زمان ش//روع فعاليت با بحرانهاي متعددي دست به گريبان بود که مهمترين آن تورم فزاينده و رکود عميق بود. سمبل اين بيثباتي خود را در رشد ش//ديد قيمتها، افزايش قيم//ت ارز و تقاضاي س//وداگرانه براي ارز و طال و حتي مسکن نشان ميداد. رکود عميق نيز خود را به شکل تعطيلي پي در پي بنگاهها ظاهر ميکرد. در اين شرايط اقدامات دولت در ازس//رگيري مذاکرات و اتخاذ انضباط مالي موجب شد انتظارات تورمي مهار شود و اقتصاد آرام گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.