پاسخ به هماهنگي کاخ سفید و سنا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادر كريميجوني- مواضع سنا و کاخ سفيد عليه ايران هماهنگ ميشود؛ تا همين چند روز گذشته که پيشنويس تحريمها عليه روسيه و ايران در سناي آمريکا به تصويب رسيد، برخي ناظران درباره احتمال امضاي اين مصوبه سنا از سوي دونالد ترامپ ابراز ترديد ميکردند. اين ناظ//ران ابراز عقيده ميکردند که تدوين يك قانون براي تحريم توامان ايران و روس//يه، آن هم هنگامي که تحريمهاي سختي عليه روسيه در نظر گرفته شده ممکن است ترامپ که قرابت قابل درکي با روسها دارد را به واکنش وادار و رييسجمهور اياالت متحده به خاطر همين اختالف از امضاي مصوبه سنا خودداري کند. در همين رابطه البته مغايرت تکنيکي مصوبه سنا با قانون اساسي اياالت متحده نيز وجود دارد و گمان ميرود که بهانه خوبي براي اصالح مفاد مصوبه باشد.

در واقع سناتورهاي آمريکايي با توجه به احتمال مخالفت کاخ سفيد با وضع تحريمهاي شديد عليه روسيه تصميم گرفتهاند مصوبه پيشين خود را اصالح کنند و ضمن کاهش شدت تحريمهاي روسيه، تحريمها عليه ايران را پررنگتر کنند. مغايرت مصوبه سنا با برخي مفاد قانون اساسي آن کشور امکان اين اصالح را تسهيل کرده است.

در اين صورت نه فقط مغايرت مذکور مرتفع خواهد شد بلکه ساختار مصوبه را به نحوي که رضايت ترامپ را براي امضاي آن جلب کند، فراهم خواهد ساخت. به اين ترتيب بايد احتمال داد که پس از اين اصالح- که پيشبيني شده ظرف دو تا سه هفته آينده نهايي شود- و تصويب آن از سوي سنا، کاخ سفيد نيز بر آن مهر تاييد بزند و در نهايت مصوبه مذکور براي اجرا، ابالغ شود.پيش از اين برخي تحليلگران آمريکايي گفته بودند که يکجا کردن تحريمهاي ايران و روس//يه در حقيقت دستانداز سنا براي کاخ سفيد است تا با توجه به شايعات و اخبار منتشر شده، ميزان عالقهمندي ترامپ و همکارانش به روسيه ارزيابي شود. چه اگر مصوبه نخست سنا درباره تحريمهاي ايران و روسيه از سوي کاخ سفيد به امضا ميرسيد، روابط دولتمردان آمريکا با دوستان روسيشان به شدت تيره ميشد و به همين دليل سناتورها ميخواستند، ببينند که ترامپ از عهده اين آزمون چگونه برميآيد. اما حاال و با اصالحيه مدنظر سناي آمريکا، گمان ميرود که نوعي توافق ميان سناتورها و کاخ سفيد براي پرهيز از چالشدرماجرايامضايمصوبهسناصورتگرفتهاستچنانکهکمرنگتر شدن تحريمها عليه روسيه از دشواري آزمون کاخ سفيد ميکاهد و شانس امضاي آن را افزايش ميدهد.اين توافق حاکي از آن است که کاخ سفيد و س//نا براي مقابله با ايران هماهنگتر و يكدست شدهاند تا جايي که سناتورهاي مخالف ترامپ حاضرند براي ضربه زدن و تحت فشار گذاشتن کش//ورمان از برخي اهداف و منافع حزبي و سياس//ي خود چشمپوشي کنند. در عين حال افزايش هماهنگي ميان هيات حاکمه اياالت متحده، ميتواند شرايط زمامداري براي ترامپ را تسهيل کند.ترديدي نيست که اين ش//رايط زنگهاي خطر را براي رهبران ايران به صدا درميآورد؛ نه فقط لغو موافقتنامه با کوبا که شدت حمالت لفظي و غيرلفظي مقامات آمريکايي عليه جمهوري اسالمي ايران شرايط پيچيدهاي را براي کشورمان به وجود آورده است. نکته قابل توجه در اين ميان آن است که شرايط پيچيده مذکور حداقل تا پايان دوره فعاليت سنا و کنگره ادامه خواهد داشت و به همين دليل رهبران ايراني جز توسل به رفتاري عاقالنه و پرهيز از ماجراجويي هيچ راه ديگري ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.