ترزامي،ایرانوعربستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دكترصالحالدينهرسني*

ترزا مي با وجود ناکامي درکسباکثريتدرانتخابات پارلماني8 ژوئنباتش//کيل دولت اقليت و به پشتيباني پر ح//رف و حدي//ث حزب »اتحادگ//راي دموکراتيك« ايرلندشمالي بهعنوان نخستوزير بريتانيا به کار خود ادامه ميدهد.او به صراحت اعالم کرد که دولت او با تمرکزبهموضوعاتاجتماعيوسياسيفعاليتخواهد کرد. در اين راستا، پيگيري و تالش براي نظم جديدي ازراهبردهادرسياستخارجيدرزمرهمسايلسياسي موردنظر اوست. مسلم است که نوع رويکرد ترزا مي در قبال شوراي همکاري خليجفارس و ايران به همان اندازهرابطهباآمريکاواتحاديهاروپاواجداهميتاست.با وجودمشکالتوبحرانهاييکهاورادرسپهرسياست وقتحاضربريتانياتهديدميکندبايدديدکهرويکرد ترزا مي در قبال شوراي همکاري خليجفارس و ايران چگونهخواهدبود؟

در نگاهي واقعبينانه به نظر نميرسد که چرخش ياتغييراساسيدراينرويکردديدهشود.نخستوزير بريتانيا سياس//ت خود را در قبال اين کش//ورها در سيوهفتمين دوره نشست سران کشورهاي حاشيه خليجفارسدر7 دس//امبر6102 درمنامهپايتخت بحرين به نمايش گذاشته بود. بنابراين ميتوان گفت ک//ه رويکرد جديد ترزا م//ي در ادامه همان ديدگاه گذشتهاش تعريف ميشود. در اين ارتباط نوع رويکرد ترزا مي در قبال شوراي همکاري خليجفارس بيشتر امنيتياست.دررويکردامنيتيترزامي،ايرانکشوري ستيزهجو تعريف ش//ده و از قابليت نفوذ بدخيم در خاورميانهبرخورداراست،درنتيجهمخلنظمراهبردي وژئوپوليتيکيدرمنطقهاستوبارفتاربيثباتکننده خود تهديدي آش//کار و جدي براي امنيت منطقه خليجفارس و منافع بريتانيا و حتي منافع جهانيان است.بنابراينحفاظتازامنيتخليجفارسبهمعناي امنيت و ثبات بريتانيا تلقي ميشود و همين معضل امنيتي حلقه اتصال و سبب نزديکي بيشتر بريتانيا به کش//ورهاي ش//وراي همکاري خليجفارس شده است. نظر به آنکه منافع بريتانيا و کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس از يك حلقه مشترك تهديد با چالش ميافتد، محققا ترزا مي با توجه به رويکرد ضدايراني خود با همکاري کشورهاي عضو شورا براي عقب راندن اقدامات تهاجمي تهران و کاهش نفوذش در خاورميانه همکاري ميکند. البته اين همکاري با توجهبهجابهجاييقدرتدرعربستانووليعهديعنصر ايرانستيزيچونمحمدبنسلماننيزتشديدمييابد. تعقيب اين رويکرد به معناي آن است که بريتانيا به موازاتسياستهايامنيتيوراهبرديخود،نشانههاي ضدامنيتي و ضدهنجاري متفاوتي از ايران در محيط منطقهاي منعکس کرده و از انگيزه الزم براي کاهش قدرتراهبرديومهارتهرانبرخوردارخواهدشد.البته بخشي از همسويي ترزا مي در قبال شوراي همکاري خليجفارس از دغدغههاي اقتصادي نيز ناشي ميشود چراکهمقاماتبريتانياييدرصدديافتنشرکايتجاري جديدپسازبرگزيتهستند.بنابرايناينمقاماتودر راس آنها ترزا مي، کشورهاي خليجفارس را آلترناتيوي مناس//ب براي مناس//بات اقتصادي خود ميدانند. هرچند اين مناسبات اولين باري نيست که بازتعريف ميشود چراکه بريتانيا تا قبل از عضويت در اتحاديه اروپا با کشورهاي خاورميانه و به ويژه کشورهاي حوزه خليجفارس روابط تجاري و سياسي نزديکي داشت و به نظر ميرسد مي درصدد احياي بيشتر اين روابط ومناسباتاست.

*مدرسعلومسياسيوروابطبينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.