سپردناقتصادبهدولتباتفنگ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينکه بخش خصوصي طي سالهاي اخير بارها نسبت به عملکرد دولتها انتقاد کرده است و خواهان دست کشيدن دولت از برخي امور اقتصادي شده اما آنطور که بايد و شايد اين اتفاق رخ نداده است. بر همين اساس به نظر ميرسد که هنوز دولت به بخش خصوصي براي سپردن برخي از وظايف اطمينان ندارد يا توانايي الزم را در آنها نميبيند اما واقعيت اين است که در بسياري از حوزههاي اقتصادي، بخش خصوصي توانسته کارنامه مثبتي را از خود بر جاي بگذارد و اگر گروهي از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.