خودجوش نبود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايلنا- علي ربيعي در حاشيه مراسم راهپيمايي روز ق//دس درباره توهين به رييسجمهور گفت: در مواجه//ه با اينگونه ح//وادث تجربه طوالني دارم. ماج//را در چند گام س//امان ميگيرد؛ اول اينک//ه بايد گفت اين اف//راد و اقدام آنها به هيچ عنوان خودجوش نيست و از متن طبيعي اجتماع راهپيمايان برنميخيزد.وي افزود: دوم اينکه تجربه به ما نشان داده است در راهپيماييهاي مهم مثل بيست و دوم بهمن، روز قدس و...، مردم با وجود گرايشهاي متفاوت سياسي، بر اصل حضور تاکيد دارند و گرايشهاي سياسي در چنين رويدادهايي مطرح نيست. بنابراين کنشهاي سياسي اينگونه در مراس//م ملي و مذهبي بزرگ از متن طبيعت چنين مراسمي سامان نميگيرد.ربيعي در پايان گف//ت: دکتر روحاني خود نيز به خوبي با چنين پديدهاي آشناس//ت و خ//وب ميداند که چنين اقداماتي، شأن و منزلت ايشان را در پيشگاه ملت افزايش ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.