گم شدن آرزو میان زبالهها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هميش//ه زمانهايي ميرسد که انسان بايد بايستد و مهر پاياني بر يك عادت ناپسند و يك خلق به دور از ش//رافت در جامع//ه خود بگذارد. روزهاي س//ياه کودکاني که زبالههاي شهر ما را تفکيك ميکنند بايد تمام ش//ود. زمستان 59، درس//ت در ساعت نحس//ي که پوست و گوشت »احد« و »صم//د«، دو کودك زيباي اين جهان مجنون، زنده زنده در آتش مذاب ميشد و بند از بندشانميگسست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.