هنجارشکنیتندروها

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی- مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور چشمگیر مردم روزهدار تهرانی و مسووالن نظام برگزار شد. مردم تهران نیز همزمان بامردمسراسرکشوربهمنظورشرکتدرراهپیمایی روز جهانی قدس به سمت مسیرهای منتهی به دانشگاه تهران آمدند. قشرهای مختلف مردم اعم از زن، مرد، جوان و کهنسللال حضور پررنگی در راهپیماییروزقدسداشتند.مردمایرانباسردادن شعارهای مرگ بر اسراییل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار جهانی، جنایتهای تروریستها و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و با این مشارکت گسترده به وصیت امام خمینی )ره( که گفته بود مساله فلسطین اولین و مهمترین مساله جهان اسالم است و قدس باید آزاد شود، لبیک گفتند. در مراسم روز قدس موشکهای بالستیک به نمایش گذاشته شد. این موشللکها از نوع »ذوالفقار« و »قدر« هستند که همزمان با راهپیمایی روز قدس توسط نیروی هوافضای سپاه در چهارراه ولیعصر و درمسیرراهپیماییمردممستقرشدند.همچنین در مسیر برگزاری راهپیمایی روز قدس در تهران موشک شهاب 3 در معرض دید راهپیمایان قرار گرفت. در بخشی از مسیر راهپیمایی مردم با در دستداشتنآدمکرهبرانآلسعود،انزجارخودرا نسبتبهحمایتهایعربستانازتروریستهااعالم کردند. در این مراسم از بیلبورد روزشمار نابودی رژیمصهیونیستیدرمیدانفلسطینهمرونمایی شللد اما راهپیمایی روز قدس با حواشی غیرقابل توجیهی از جانب برخللی از تندروها همراه بود، کسانی که سعی داشتند با برخوردهای خیابانی و توهینوبیاحترامیبهمنتخبمردم،معاوناولش وحتینایبرییسمجلس،وحدتمیانمسووالنو مردم را خدشهدار کنند و در روزی که نماد وحدت علیه دشمن است؛ دشمن شادمان کنند.

حضور س/ران ق/وا در راهپیمایی روز قدس

سران قوا نیز در مسیرهای مختلف منتهی به دانشللگاه تهران، در راهپیمایی روز قدس، حاضر شدند.

حجتاالسالم حسللن روحانی که در تقاطع خیابان وصال به خیل عظیم مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیوست و همراه با آنان، خواهان تقویت وحدت مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین شللد. روحانی اظهار داشت: امسال روز قدس ما حساب دیگری دارد، هم به خاطر حضور تروریستها در منطقه که مورد حمایت اسراییل هسللتند و مردم ما قاطعانه میخواهند آنها را از منطقه برانند و هللم به خاطر آمریکا که همواره به فکر تجاوز به حقوق مردم بوده و امسللال هم طرحهایی در سنا و مجلس نمایندگان خود علیه ملت ایران دارند اما ملت ما به آمریکا میگوید که دولت جمهوری اسالمی ایران پاسخ قاطعی به آنها میدهد. وی در ادامه افزود: از ملت بزرگ ایران به خاطرحضورپرشورتردرراهپیماییروزقدستشکر میکنم. پیام مردم در این روز، پیام تنفر از رژیم غاصب و اشغالگر و حمایت از یک ملت مظلوم و فرهنگیبزرگدرتاریخاستکه07 سالموردظلم و سمت قرار گرفته است.آیتاهلل آملیالریجانی که در این مراسم حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نظام سلطه تالش دارد تا مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود؟گفت:مسالهفلسطینیکمسالهاساسیبرای جهان اسالم است و نه فقط موضوع مظلومیت و اشغال 70 ساله. این موضوع، مساله نظام سلطه جهانی اسللت و حمایتی که از این رژیم غاصب انجام میدهند و در طول این سالها فریاد ملت ما نه فقط فریاد مظلومیت یک ملت بلکه فریاد بر سر نظام سلطه است و آنها از همین نگرانند. وی ادامه داد:امروزملتهایمسلمانباهمگرایییکدیگربر سرنظامسلطهفریادمیزنندواذنابمنطقهایشان تالش میکنند تا این همگرایی را خاموش کنند، البته موفق نخواهند شد. آملیالریجانی گفت: این حضور میلیونی مردم در کشور ما و سایر کشورها نشللان میدهد که قدرت اسالم چقدر است و در این مساله مردم پرشور حضور پیدا کردند و عزم و تصمیمشان این است که مظلومیت را اثبات و بر سر نظام سلطه فریاد بزنند.

علی الریجانی که سخنران مراسم راهپیمایی بود، گفت که ملت ایران بار دیگر در روز قدس به ندای امام خمینی و رهبری لبیک گفته و صحنه باشکوه غیرت دینی را به رخ جبهه ظلم و استکبار بهرهبریصهیونیستهاکشاندند.رییسمجلس تاکیللد کرد: در قرن اخیر ما ماجرایی شللومتر از ایجاد رژیم صهیونیستی هم در تاسیس و هم در شکلدهی جنایاتی که انجام داده است، نداشتهایم. وی ادامه داد: مساله حمایت از فلسطین هم یک وظیفه اسالمی اسللت و هم وجه مهم دیگر این موضوع این است که رژیم اسراییل مادر تروریسم است. الریجانی با یادآوری دکترین امنیتی ایران عنوان کللرد: اگر از مقاومللت حمایت میکنیم استراتژی عمیق ما، هم حفظ امنیت در کشور هم نابودی تروریسم کور چه در داخل و چه در خارج اسللت. ما تروریستها را دنبال میکنیم و حمله موشکی اخیر نیز گوشهای از اقتدار ملت ایران بود که به خوبی انجام شد.

اسحاق جهانگیری نیز از تقاطع خیابان حافظ به جمع راهپیمایان پیوست و گروهی که لباس متحدالشکل بر تن داشتند شعار مرگ بر منافق سردادند. اسحاق جهانگیری در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور و مشارکت مردم در این مراسم بللا تاکید بر اینکه مللردم ایران همللواره مردمی موقعیتشللناس بودهانللد، اظهار کللرد: امروز در منطقهای قرار گرفتهایم که متاسفانه بسیار ناامن است و هشللدار در آن زیاد شده است؛ گروههای تکفیری نیز در هر گوشهای از جهان اسالم در حال خونریزی هستند. وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیماییروزقدسدشمناصلیجهاناسالمرابه دنیا معرفی میکند، خاطرنشان کرد: امروز، قدس شریف فراموش شده است و ملت ایران در واقع با حرکت خود در حال نشللان دادن دشمن اصلی جهان اسالم به دنیا و اعالم حمایت از مردم مظلوم فلسطین هستند. معاون اول رییسجمهور گفت: امروز همه کشللورهای اسالمی و مردم مسلمان جهان نباید دشمن اصلی خود را فراموش کنند بلکه باید به فکر اتحاد میان یکدیگر و مقابله با رژیم صهیونیستیکهدرواقعنقطهاصلیودشمناصلی کشورهایمسلماناست،باشند.

واکنشمعاونانرییسجمهوربههتاکی علیهروحانی

این در حالی است که سه عضو دولت یازدهم در واکنش به اهانت عده اندکی به رییسجمهور در راهپیمایللی روز جهانی قللدس، در پیامهای جداگانهای در حسللاب توئیتری خود نوشللتند: اقللدام زشللت نمیتواند وحدت ملللی و حمایت قاطع از رییسجمهور را خدشهدار کند. معصومه ابتکار، شهیندخت موالوردی و زهرا احمدیپور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این مسللاله واکنش نشان دادند و اظهللار کردند که توهین به رییسجمهور در روز قدس، پاسخ ناشایسللت افراطگرایان به انتخاب عقالیی و اعتماد ملت به نظام جمهوری اسالمی ایران است.این در حالی است که وزارت کشور هم با ابراز تاسف از کوتهاندیشیهای وحدتشکنانه به ضرورتبرخوردبااینگونهتحرکاتدشمنشادکن تاکید کرد. همچنین عبدالرضا رحمانیفضلی از ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خواستباهماهنگیوزارتکشورونیرویانتظامی نسبت به پیگیری این موضوع و معرفی خاطیان به مراجع قضایی اقدام کنند.از جمله مسووالنی که در مراسم حاضر شدند میتوان به حجتاالسالم علوی وزیر اطالعات، صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سردار دهقان وزیر دفاع، حسینعلی امیریمعاونپارلمانیرییسجمهور،حجتاالسالم ناطقنللوری، محمدرضا عللارف، علی مطهری، محمود احمدینژاد، محمدرضا باهنر و علیاصغر احمدی معاون وزیر کشور اشاره کرد.محمدرضا عارف راهپیمایی روز قللدس را موجب وحدت و انسجام مسلمانان عنوان کرد و گفت: مهمترین راهکار جهان اسالم برای نابودی اسراییل، وحدت و انسجام است.علی مطهری حضورش در مراسم روز قدس با حاشیه همراه بود. این افراد که بعضا پالکاردهایی علیه دولت بر دست داشتند، قصد داشتند تا با شعارهایشان مطهری را عصبانی کنند که این مسللاله با سکوت مطهری به سرانجامی نرسید. مطهری درخصوص شعار مرگ بر فتنهگر که از سوی معدودی از راهپیمایان علیه او سرداده میشللد، گفت: این شعارها هم نشان از آزادی در جمهوری اسالمی ایران است. وی همچنین اعالم کرد که پیام این راهنمایی این است که مردم دنیا و مسلمانان و به خصوص اعراب بدانند که دشمن آنها اسراییل است، نه ایران.سردار حسین دهقان، وزیردفاعنیزدرحاشیهمراسمراهپیماییروزقدس گفت:القایناهماهنگیحملهموشکیسپاهبادولت و شورای عالی امنیت ملی اشتباه و شیطنت است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده بود،گفت:دقیقترینودرستترینآدرسدررابطه با همدردی با مسلمانان روز قدس است.

دریابان علی شمخانی در جمع خبرنگاران در راهپیمایی روز قدس با اشاره به پاسخ قاطع ایران به تحرکات کور و کمارزش گروههای تروریستی که به شهادت مظلومانه جمعی از هموطنانمان منجر شد، اظهار کرد: امنیت همهجانبه در کشور، خط قرمز غیرقابل تغییر جمهوری اسالمی بوده و هر گروه یا کشوری که بخواهد به هر نحو به این مهم خدشه وارد کند با واکنش شدید و فوق تصور مواجه خواهد شد.

وی حضور گسترده و کمسابقه مردم روزهدار کشورمان در راهپیمایی روز قدس امسال را مکمل پاسللخ کوبنده موشکی به تحرکات تروریستی و حامیان آنها عنوان کرد و افزود: گویاترین بیانی که میتوان به طراحان برنامههای تهدیدآفرین علیه جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد این است که »آزموده را آزمودن خطاست«.

احمدجنتینیزدرحاشیهحضوردرراهپیمایی روز جهانی قدس در قم با تقدیر از حضور حماسی ملت در راهپیمایی روز قدس، اعالم کرد که پیام این راهپیمایی به اسراییل این است که همانطور کهرهبرمعظمانقالبفرمودندعمراینرژیمغاصب به پایان خود رسیده است. محسنیاژهای، معاون اول قوهقضاییه که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران اعالم کرد: قطعا روز قدسفقطروزفلسطیننیستبلکهفلسطیننماد کشورهایی است که مورد ظلم و جور واقع شدهاند. محمدرضاتابش،نایبرییسفراکسیونامیدنیزبا حضور در راهپیمایی روز قدس، حضور مردم در روز قدسراتجلیوحدتوانسجامملیکشوربرشمرد وگفت:همهاحزابوجناحهادرپاسداشتارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی و حفظ منافع ملی متحد و یکدل هستند. هر اقدام و شعاری که این وحدتراخدشهدارکندحرکتدرنقشهراهدشمن و قطعا مذموم و مطرود است.

بازت/اب راهپیمای/ی م/ردم ای/ران در رسانههایخارجی

راهپیمایی روز جهانی قدس توسط مردم ایران، بازتابگستردهوعجیبیدررسانههایصهیونیستی به همراه داشللت. تایمز آو اسراییل نوشت: بیش از یک میلیون نفر از ایرانیان شللهر تهران در روز جهانی قدس با حضور در خیابانها و با به نمایش درآوردن موشللکهای خود که به سوی مواضع داعش در سوریه پرتاب کرده بودند فریاد »مرگ بر اسراییل« سر دادند.

پایگاه خبری داخلی اسراییل موسوم به آروتز شوا، نوشت: مردم ایران در روز جهانی قدس و در راهپیمایی برگزار شده در این روز که یادگار آیتاهلل خمینیبرایهمبستگیبااعرابفلسطینیاست، با سر دادن شعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسللراییل« خواستار نابودی آمریکا، اسراییل و عربستانسعودیشدند.

نیویورکتایمزنیزنوشت:تظاهراتضداسراییلی ایرانیانباشعار»مرگبراسراییل«بههمراهنمایش برخی از موشکهای ایرانی برگزار شد و مردم ایران در این راهپیمایی خواستار پایان یافتن اشغالگری اسراییل شدند. به گزارش این روزنامه آمریکایی، مردم ایران در تهران و دیگر شللهرهای کشللور و طبق سنت هرساله خود با شرکت در این مراسم ضمن اعالم همبستگی با مردم فلسطین اقدامات رژیمصهیونیستیرامحکومکردند.

آسوشیتدپرس با اشاره به نمایش موشکهای ایرانللی در روز جهانی قدس نوشللت: مردم ایران با شللرکت در راهپیمایللی روز جهانی قدس و با شللعارهای »مرگ بر اسراییل« بر اهمیت قدس برایمسلمانانجهانتاکیدکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.