ضعیفتر از آن هستید که به حساب بیایید

Jahan e-Sanat - - News -

خطیب نماز جمعه روز قدس تهران در پاسخ به تهدید اخیر ولیعهد سعودی گفت: صدام که قویتر و مورد حمایت شما بود هیچ غلطی نتوانست بکند؛ شما ضعیفتر از آنید که به حساب بیایید. آیتاهلل احمد خاتمی پس از راهپیمایی باشکوه روز قدس در خطبه نماز جمعه تهران افزود: روح راهپیمایی سه عنصر اساسی دارد که یکی از آنها ظلمستیزی است که از متن مکتب ما و مورد سفارش امیرالمومنین علی )ع( است. وی افزود: امروز نماد استکبار رژیم صهیونیستی و آمریکاست و متاسللفانه اذناب آمریکا هم در منطقه خود را به این رژیم انسانستیز متصل کردهاند. خاتمی تاکید کرد: دولت جالد عربستان و این ولیعهد جوان ناپخته تازه به دوران رسیده گفته ما با تهران مذاکره نمیکنیم و جنگ را به تهران میکشانیم؛ بچهتر از این هستید که این عرضه را داشته باشید. وی اضافه کرد: »مرگبرآمریکا«، با »مرگ بر آل سعود« مترادف است و این تجلی نفرت از استکبار است. خطیب نماز جمعه تهران اداملله داد: عنصر دوم از روح راهپیمایی روز قدس، نفرت از استکبار است که این عمل فقط یک عنصر سیاسی نبوده بلکه قرآنی اسللت. خاتمی تصریح کرد: در قرآن هشت بار سخن از طاغوت یعنی کسی که در طغیان و سرکشی فراتر از حد رفته به میان رفته است و امروز استکبار جهانی مصداق این طاغوت و راهپیمایی شللما نیز تجلی نفرت از طاغوت است. وی گفت: در قرآن 74 بار واژه فرعون آمده اسللت؛ اجتناب از نظام فرعونی و اسللتکبار یعنی مرگ بر آمریکا و نفرت از طاغوت یعنی مرگ بر اسراییل یعنی نفرت از دولت آمریکایی که پنجه خونینش بر پیکر جهان اسللالم در یمن، سوریه و بحرین فرو رفته است.

وی درباره طرح تحریم مجدد ایران توسط آمریکا گفت: این طرح تحریم اخیر سللنا، قطعا نقض برجام است و مردم انتظار برخورد قاطع با این عهدشللکنی را دارند. دموکرات و جمهوریخواه به این طرح رای دادند که نشان میدهد دشمن نظام مقدس اسالمی هسللتند. وی با اشاره به صحبتهای مقامات دولت سللابق آمریکا که ما تالش کردیم ایران را در برنامه هستهای به عقبنشینی وادار کنیم و دولت بعد باید تالش کند ایران را در برنامه موشکی به عقبنشینی وادارکند، اظهارداشت:مطمئنباشیدملتبزرگایراندربرنامهموشکی ذرهای عقبنشللینی نمیکند و مومن از یک سللوراخ دو بار گزیده نمیشود. ملت ما پای انقالب تا آخرین نفس و قطره خون ایستاده است.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: بار دیگر این حرکت آمریکاییها این اصل را بر مسند نشاند که این دولت غیرقابل اعتماد است و به مصلحت کشورهای غیرآزاده نیست که به این دولت اعتماد کنند. احمد خاتمی درباره اظهارات اخیللر وزیر خارجه آمریکا که گفته سیاسللت مللا در ایران حمایت از عناصری است به تغییر مسالمتآمیز نظام منجر شود، گفت: شما 38 سال است در پی تغییر نظام هستید و این خوابها تاکنون تعبیر نشده و نخواهد شد. روانشناسی ملت ما نفرت از بیگانه سلطهگر است و اصولگرا و اصالحطلب ندارد. همه این موضع را محکوم کردند و البته در رویکردها هم باید تغییر حاصل شللود و برخی طوری حرف نزنند که آمریکا را امیدوار کند.

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت: دهه شصت که میگوییم مظلوم است به این دلیل است که دهه تثبیت انقالب بود.

خاتمللی افزود: چهار مناسللبت در هفته آینده داریم که نخستین آن عید سعید فطر است که این عید را پیشاپیش تبریک عرض میکنم. وی گفت: ششم تیر سالگرد سوءقصد به مقام معظم رهبری است که داعشهای آن روز منافقان به جان این عزیز سوءقصد کردند، اما تقدیر خدا این بود که این ذخیره اهلل بماند و پرچمی را که حضرت امام برافراشته بود تکمیل کند و در اهتزاز نگه دارد.

خطیب نماز جمعلله تهران گفت: همچنین هفتم تیر سللالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی ایران است که 72 تن به شهادت رسیدند و در راس آن شهید دکتر بهشتی است. به همین دلیل است که میگوییم دهه شصت مظلوم است، چون این دهه تثبیت انقالب بود و شهیدان رجایی، باهنر و شهید دکتر بهشتی در این دهه به شهادت رسیدند و همچنین در این دهه به جان مقام معظم رهبری سللوء قصد شد. خاتمی گفت: همچنین هفته قوه قضاییه اسللت که باید این قوه را تقویت کنیم که تقویت این قوه تقویت نظام و دو قوه دیگر است که این تقویت هم درونی و هم بیرونی است که درونی تالش قضات برای صدور رای عادالنلله و تقویت بیرونی نیز حمایت مردم و همه نهادها از قوه قضاییه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.