شیرینی انتقام متعلق به همه مردم است

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- بعد از آنکه حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در دیرالزور به هدف شلللیک شد، برخی از مسووالن برای آنکه دستور این حمله را از جانب خود به مردم معرفی و افتخار این کار را از آن خود کنند به بگو مگوی سیاسی دررسانههاپرداختند.برخیپیشنهادحملهایرانبهداعشرااز آنخوددانستندوبرخیدیگرگفتهاندکهاجازهشلیکموشک با آنها بوده است؛ موضوعی که میتواند طعم شیرین این انتقام را تلخ کند. از هرسو باید گفت که پیشنهاد اصلی برای مقابله با این اقدام تروریستی در تهران خود مردم بودند و این حمله را نیز باید یک اقدام ملی دانست که به گفته رییسجمهور متعلق به همه مردم است پس بهتر است وفاق ملی را به نزاع ملی تبدیل نکنیم و با برخی مواضع تند مردم را از خطری بزرگتر از داعش که در کمین است، نترسانیم.

رییسجمهور شلللیک موشک ایران به داعش را تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: این تصمیمات در حوزه امنیت ملی ما قرار دارد. البته روحانی با تاکید بر اینکه مسایل ملی، مسللاله حزبی و جناحی نیست، بلکه به همه ملت تعلق دارد، افزود: منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی، قانون اساسی و رهبری معظم انقالب، حزبی نیستند، حتی خود دولت هم حزبی نیست. ممکن است دولت از طریق یک حزب باال بیاید اما وقتی رای مردم داده شللد و دولت با رای مردم حکومت را در بخش اجرا در دست گرفت، همه موظف به حمایت و کمک هسللتند چراکه این دولت به همه تعلق دارد. روحانی اظهار داشت: اقدامی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای آماده کردن موشک و پرتاب آن به نقاطی که سران داعش در دیرالزور بودند، انجام داد تصمیم یک فرد یا یک رکن نظامی نیست، بلکه اینگونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشود و این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی بعد از حادثه تروریستی تهران در حرم امام راحل و مجلس شورای اسالمی برای پاسخ به تروریستها اختیاراتی را به نیروهای مسلح داد که بیش از این اقدام اخیر بود.

در همان راستا شمخانی درباره تصمیمگیری در رابطه با شلیک موشکی به داعش تاکید کرد: تصمیمهای تاثیرگذار در امنیت ملی که در شللورای عالی امنیت هدایت و روی آن تصمیم گرفته میشود توسط مقام معظم رهبری به این شورا ارجاع شده و با همدلی و وحدت میان قوا و نهادها این موضوعات در شللورا به تصویب میرسد که این موضوع نیز اینگونه بود و شورا بدون اذن رهبری تصمیمی نمیگیرد.

حمید ابوطالبی، معاون سیاسللی دفتر رییسجمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »در کشور هیچ تصمیم مهمی اخذ نشده، مگر آنکه در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته باشد؛ از نابودی تروریستهای منافق در عراق تا تروریستهای داعش در سوریه. موشک همان موشک است و هواپیما همان هواپیما، برونمرزی همان برونمرزی، حمله مقتدرانه همان حمله مقتدرانه و شللورای عالی امنیت ملی همان شللورای عالی. رییسجمهور مسوول و ضامن اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی است؛ بعد از این انتخابات باشکوه، هیمنه قانون اساسی را نشکنیم.«

سردار حسن باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در مورد مسایل مطرح شده درباره دستور شلیک موشک و برخی حواشی تاکید کرد: اجرای عملیات علیه تروریستها پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از این پیشنهاد استقبال کرد و پس از آن سلسله مراتب نیروهای مسلح که تحت امر فرمانده کل قوا هستند، تصمیمگیری و اجللرای اینگونه اقدامات را بر عهده دارند. او تاکید کرد: این قواعد در کشللور مشخص است و باید این حرف و سخنها را خاتمه داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.