تحرکاتسنایآمریکابرایتغییردرالیحه تحریمهایروسیه

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-بهدنبالایرادگیریسرانجمهوریخواهمجلسنمایندگانآمریکا به طرح تحریمهای جدید علیه روسیه و ایران، مجلس سنا تحرکات خود را برای اعمال برخی تغییرات در این طرح مصوبش آغاز کرده است. نمایندگان مجلسسنایآمریکادوهفتهپیشطرحتحریمهایایرانوروسیهرابهتصویب رساندند.اینطرحبرایتبدیلشدنبهقانونبایددرمجلسنمایندگانآمریکا وامضایرییسجمهورآمریکابرسد.امااینطرحدرمجلسنمایندگانبایک مشکلآییننامهایروبهروشدهاست.سرانجمهوریخواهاینمجلسگفتند قبلازبهرایگذاشتهشدنطرح،الزماستسنایکیازمفادآنکهنقضقانون اساسی است را اصالح کند. این در حالی است که نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا اعضای حزب رقیب را به تالش برای ایجاد تاخیر در پیشبرد اینطرحباهدفحمایتازرییسجمهورجمهوریخواهآمریکامتهمکردهاند. پیشتر و همزمان با تصویب طرح تحریمهای ایران و روسیه، وزیر خارجه آمریکاضمناستقبالازتحریمهایبیشترایران،ازمتمممربوطبهتحریمهای روسیهانتقادکردهبود.حاالرسانهآمریکاییخبردادهکهسنابرایحلورفع کردنمشکلبهوجودآمده،پیشنهادیرابهمجلسنمایندگانآمریکاارسال کردهاست.سخنگویرییسکمیتهروشهادرمجلسنمایندگانآمریکاکه پیشترگفتهبودسراناینمجلسبهایننتیجهرسیدهاندکهطرحتحریمها نقضیکیازبندهایقانوناساسیموسومبه»بنددرآمد«بهشمارمیرود،از دریافتپیشنهادتازهسنابرایرفعمشکلخبردادهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.