FATF

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- گرچه دولت آمریکا و برخی کشورهای عربی البی گستردهای علیه ایران برای وضع اقدامات مقابلهای توسط FATF به راه انداختهاند ولی منابع آگاه خبر میدهند که تالش آنها بینتیجه مانده است. یک منبع آگاه از روند مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی توضیح داد: در جریان اجالس ساالنه گروه ویژه اقدام مالی FATF در اسپانیا، دولت ترامپ رایزنیهای گستردهای با حمایت برخی کشورهای عربی منطقه برای وضع مجدد اقدامات مقابلهای از طریق گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه ایران به راه انداخته اسللت. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران فعالیتهایی برای اجرای قوانین داخلی خود و در تعامل با این نهاد آغاز کرده که در نهایت منجر به ارتقای وضعیت کشورمان در ردهبندی این نهاد خواهد شد. اخبار واصله از جلسات حاکی است که طیف وسیعی از کشورها بهجز آمریکا و معدود کشورهای عربی منطقه به رهبری عربستان از پیشرفتها و وضعیت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم داعش ابراز رضایت کرده و به هیچوجه حاضر به قبول خواسته آمریکا نیستند. به همین دلیل نمایندگان دولت آمریکا و چند دولت دیگر بهشدت از این وضعیت ناراضی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.