دولت و مجلس درصدد ساختوساز با دشمن نباشند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-نمایندهولیفقیهدراستانخراسانرضویباتاکیدبراینکهسیاست ساختوساز با دشمن شکست خورد و بر قطر تحریمها افزوده شد، گفت: دیدید این سیاست خارجی با دشمن شکست خورد، الاقل در دولت دوازدهم سیاست خودراعوضکنید.سیداحمدعلمالهدیدرخطبههاینمازجمعهمشهدتصریح کرد: پنج سال است برای تغییر رژیم سوریه تالش میکنند اما قدرت ما این رژیم را در حلقه مقاومت حفظ کرده ما پیروزیم و دشمن شکست خورده است، این قدرت را بپذیرید و سیاستگذاران ما در قوه مجریه و مقننه نیز این قدرت را باور کنند و درصدد ساختوساز با دشمن نباشند. وی افزود: الاقل در دولت دوازدهم سیاست خارجی خود را عوض کنید، عزیزان ما در مجلس شورای اسالمی واقعا بیندیشند،اینقدربیتفاوتگوشهاینشستنودستگاهیراآزادگذاشتنکههر کاری میخواهد بکند درست است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.