تعبیرخشونتازواژهآتشبهاختیاراشتباهاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-وزیرآموزشوپرورشدرپاسخبهسوالیمبنیبرنگرانیعمومیازتفسیر و برداشتهای نادرست از واژه آتش به اختیار گفت: همانطور که در مصاحبهها و موارد دیگر مطرح شده آن برداشتی که فکر کنند مساله همراه با خشونت و موارد مشابهاستچنینچیزیموردنظرمقاممعظمرهبرینبودهبیشتربحثهشدار دادن به همه مردم، گروهها و روشنفکران را مدنظر داشتهاند که مواظب توطئههای دشمنان باشند و هر جا که احساس میکنند نفوذی در حال اتفاق است سعی کنند مردم را نسبت به این مساله روشن کنند و آگاهی دهند. فخرالدین حمید دانشآشتیانیادامهداد:اینسخنبیشتربحثروشنکردنوارتقایآگاهیمردم رامدنظردارندکهمعنایاصلیاشحضورپررنگترمردمدرهمهصحنههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.