واکنشداعشبهحملهموشکیایران

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- داعش چهار روز پس از حمله موشکی ایران به مقرهایاینگروهتروریستی،درهفتهنامهخوداینحملهراتاییدکرد.واکنش کوتاه و گذرای داعش به این حمله پس از چهار روز سکوت کامل در قالب گزارشیدربارهایرانوحملهتروریستیبهمجلسوحرمامامخمینیبیانشد. داعشاذعانکردکهاقدامموشکیایرانانتقامحملهتروریستیاخیردرتهران بود.بااینحالداعشبرایکمکردناهمیتحملهموشکیایران،مدعیشد، موشکهابهمردمشلیکشدهنهمقرهایداعشواینکهایرانمیگویدمقرهای داعش را زده و تعدادی از سران آن را کشته، دروغ است. این گروه تکفیری در عینحالبهتعدادموشکهایشلیکشدهاشارهمشخصینکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.