انهدامیکتیمتروریستیدرکردستان

Jahan e-Sanat - - News -

سپاه نیوز- نیروی زمینی سپاه از درگیری رزمندگان اسالم با یک تیم تروریستیوابستهبهاستکبارجهانیخبردادواعالمکرد:یکتیمتروریستی کهقصدانجاماقداماتتروریستیوایجادناامنیدرداخلکشورراداشت،بامداد دیروز توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه شناسایی شد و در یک درگیری که در منطقه کردستان انجام شد، تعداد سه تن از تروریستها به هالکت رسیدند و یک نفر از آنان دستگیر شد. همچنین در این درگیری تعدادی سللالح و مهمات از تروریستها به دست رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(نیرویزمینیسپاهافتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.