رشد تورم خرداد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادي- اقتصاد ايران در زمينه نرخ تورم در طول يك س//ال گذش//ته عملكرد مطلوبي داشته است و اين نرخ توانس//ت در سال 95 در محدوده تكرقمي تثبيت شود اما پيشبيني روند رو به رشد اين نرخ از سوي كارشناسان فعال حوزه اقتصاد و همچنين بررسي تغييرات تورم در طول يك فصلگذشته،نشاندهندهتغييرمسيراينشاخصاستراتژيك در سال 96 است.

مركزآمارايراننرختورمخردادماهسالجاريرا4/7 درصد اعالم كرده و اين در حالي است كه اين نرخ از اسفندماه سال 95 تاكنون همواره روند افزايشي داشته است.

ش//اخص كل )بر (1390=100يانبم در خردادماه سال 1396 عدد 245/2 را نش//ان ميدهد كه نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 9/44 درصد است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل 9/6) درصد(، 2/0 واحد درصد كاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص كل )نرخ تورمكاالهاوخدماتمصرفيخانوارهايشهري(در21 ماهه منتهي به خردادماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/4 درصد است كه نسبت به همين اطالع در ارديبهشتماه ‪7/1) 1396‬ درصد(، 0/3 واحد درصد افزايش يافته است.

ايندرحالياستكهنرختورمفروردينماه6/9 واسفندماه سالگذشته6/8 درصدبودهاستكهنشانازرشداينشاخص در سال 96 دارد. همچنين گفتني است افزايش شاخص كل در فروردينماه نس//بت به ماه مشابه سال قبل 9/44 درصد بوده اس//ت كه نسبت به اسفندماه سال 95 )هشت درصد(، 4/1 درصد افزايش داشته است.

بنابر گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، شاخص گروه عمده »خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات« در اين ماه به رقم 299/6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزايش نشان ميدهد. شاخص گروه عمده »خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات«نسبتبهماهمشابهسالقبل22/51 درصدافزايش نشانميدهدودرصدتغييراتاينگروهدر21 ماههمنتهيبه خردادماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10/4 درصد اس//ت كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشتماه ‪9/5) 1396‬ درص//د(، 0/9 واحد درصد افزايش يافته اس//ت. شاخص گروه اصلي »خوراكيها« در ماه مورد بررسي به عدد 297/7 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0/1 درصد افزايش نشان ميدهد. شاخص گروه اصلي »خوراكيها« نسبت به ماه مشابه سال قبل 15/6 درصد افزايش نشان ميدهد و نرخ تورم 12 ماهه اين گروه 10/5 درصد است.

شاخص گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« در خردادماه 1396 به رقم 226/5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0/4 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نسبت به ماه مشابه سالقبل99/6 درصدبودهاستونرختورم21 ماههمنتهيبه خردادماه6931نسبتبهدورهمشابهسالقبلاينگروه2/6 درصداستكهنسبتبهتورم21 ماههمنتهيبهارديبهشتماه ‪6/2) 1396‬ درصد(، تغييري نداشته است.

از سوي ديگر، مركز آمار ايران نرخ تورم ميانگين روستايي خردادامسالرا5/8 درصدوتورمنقطهبهنقطهرا5/01 درصد اعالم كرد.بر همين اساس شاخص كل )بر (1390=100يانبم در خردادماه س//ال 1396 عدد 259/7 را نش//ان ميدهد كه نسبتبهماهقبل5/0 درصدكاهشداشتهاست.شاخصكل نسبتبهماهمشابهسالقبل)تورمنقطهبهنقطه(،5/01 درصد افزايش يافته كه نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل 11/8) درصد(، 1/3 واحد درصد كاهش يافته است. درصد تغييرات شاخصكلدر21 ماههمنتهيبهخردادماهسال6931 نسبت بهدورهمشابهسالقبل)نرختورمروستايي(،5/8 درصداست كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ‪8/1) 1396‬ درصد(، 0/4 واحد درصد افزايش داشته است.

همچنين شاخص گروه عمده »خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات«درمناطقروستاييدراينماهبهرقم0/292 رسيد كهنسبتبهماهقبل5/1 درصدكاهشنشانميدهد.شاخص گروه عمده »خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات« نسبت به ماه مش//ابه س//ال قبل 14/8 درصد افزايش نشان ميدهد و درصد تغييرات اين گ//روه در 12 ماهه منتهي به خردادماه 1396 نس//بت به دوره مشابه س//ال قبل 10/3 درصد است كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 9/4) درصد(، 0/9 واحد درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي »خوراكيها« در ماه مورد بررسي به عدد 288/7 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1/6 درصد كاهش نشان ميدهد. شاخص گروه اصلي »خوراكيها« نسبت به ماه مشابه سال قبل 15/2 درصد افزايش نشان ميدهد و نرخ تورم 12 ماهه اينگروه3/01 درصداست.شاخصگروهعمده»كاالهايغير خوراكي و خدمات« در مناطق روستايي نيز در خردادماه6931 به رقم 238/1 رسيد كه 0/2 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان ميدهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نس//بت به ماه مشابه سال قبل 7/2 درصدبودهاستونرختورم21 ماههمنتهيبهخردادماهسال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 7/1 درصد اس//ت كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به ارديبهشتماه ‪7/1) 1396‬ درصد(، تغييري نداش//ته است. دولت همچنان نرخ تورم تكرقمي را در دس//تور كار خود قرار داده اس//ت و پيشبينيها و گمانهزنيها نشان ميدهد كه حفظ دستاورد تورم تكرقمي از چالشهاي بزرگ سالجاري خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.