رشد 36 درصدي چكهاي برگشتي

Jahan e-Sanat - - News -

از حدود هش//ت ميليون فقره چك مبادله ش//ده در طول يك ماه، نزديك به 1/5 ميليون فقره آن برگش//ت خورده اس//ت كه نشان از رشد 36 درصدي چكهاي برگشتي دارد.

اين در حالي است كه آخرين آمار مربوط به مبادله چك حكايت از اين دارد كه در ارديبهش//تماه امسال حدود 9/6 ميليون فقره چك به مبلغ حدود 59 هزار ميليارد تومان مبادله شده است. اين رقم از نظر تعداد حدود 28/9 و از نظر مبلغ تا 55/5 درصد افزايش يافته است.

چك از اوراق تجاري و ابزاري براي پرداخت محس//وب ميشود كه اهميت آن از امتيازاتي كه قانون تجارت و قانون صدور چك براي آن قائل شده، نشات ميگيرد. از نظر اقتصادي حجم چكهاي در گردش و همچنين پذيرش عام آن بهطور ويژهاي به اطمينان و اعتماد به روابط پولي برميگردد. در حالي چكهاي مبادله شده را مجموعهاي از چكهاي وصولي و برگشتي تشكيل ميدهد كه چكهاي وصولي در ارديبهشت حدود 8/1 ميليون فقره بوده كه تا 27 درصد رشد دارد. از سوي ديگر مبلغ چكهاي وصولي با رشد 53 درصدي نسبت به ماه قبل به 46 هزار ميليارد تومان رسيده است. در مجموع در ارديبهشتماه در كل كشور 84/3 درصد از كل تعداد چكهاي مبادلهاي و 78/1 درصد از كل مبلغ آن وصول شده است.

چكهاي برگش//تي آماري حدود 1/5 ميليون فقره از چكهاي مبادله ش//ده را به خود اختصاص دادهاند و مبلغي بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان را دربرميگيرن//د. تعداد چكهاي برگش//تي 36 درصد و مبلغ آن تا 62/7 درصد افزايش يافته اس//ت. بايد يادآور شد كه در رشد چكهاي برگشتي، افزايش چكهاي مبادله شده مورد توجه است.عمده داليل برگشت حدود 1/5 ميليون فقره چك به كسري يا فقدان موجودي برميگردد. به عبارتي از نظر تعداد 97/4 و از نظر مبلغ تا 96/3 درصد از كل چكهاي برگشتي به دليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.

همچني//ن جزييات ديگري از گردش چ//ك در نظام بانكي در دومين ماه امسال بيانگر آن است كه بالغ بر 793 هزار فقره چك رمزدار به مبلغي حدود 137 هزار ميليارد تومان وصول ش//ده كه تعداد آن 69 درصد و مبلغ تا 112 درصد افزايش دارد.

چكهاي رمزدار به درخواست مشتري و به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط بانك برعهده همان بانك يا شعب آن يا برعهده ساير بانكها صادر ميشود كه هدف از صدور آن بهطور عمده تسهيل و تسريع در نقل و انتقال وجوه بين بانكي بوده و وجه آن توسط بانك صادركننده تضمين ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.