وصول5 هزارميلياردتومانفرارمالياتي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل سازمان امور مالياتي از درآمد پنج هزار ميليارد توماني مبارزه با فرارمالياتيخبردادوگفت:003 هزارموديمالياتيجديددرسالگذشته شناساييشدند.

س//يدكامل تقوينژاد با اش//اره به اينكه در حال حاضر كمتر از 20 درص//د موديان بيش از 80 درصد ماليات كش//ور را پرداخت ميكنند، افزود: اين موديان اشخاص حقوقي و حقيقي هستند كه فعاليت اقتصادي بااليي دارند.

وياظهارداشت:حدود56 درصدازكلموديانيامعافازمالياتهستند يا كمتر از يك ميليون تومان ماليات پرداخت ميكنند. در شش ماهه دوم سال 95 با بررسي 77 پرونده مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور توانسته است099 ميلياردتومانمالياتتعيينووصولكند.

تقوينژادگفت:درحالحاضر،مهمترينبرنامهسازمانامورمالياتيكشور مبارزه با فرار مالياتي است. با اصالح قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بهرهمندي از اطالعات جامع مالياتي و دسترسي به اطالعات هويتي، مالي، پولي و عملكردي موديان، گام بزرگي در جهت مقابله با فرار مالياتي در كشور برداشته شده است.

وي افزود: ايجاد دفتر مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور نيز، روند رسيدگي به پروندههاي كالن فرار مالياتي را تسريع بخشيدهبهگونهايكهفقطدرششماههدومسال59 بابررسي77 پرونده مالياتي،سازمانامورمالياتيكشورتوانسته099 ميلياردتومانمالياتتعيينو وصول كند و اين به آن معناست كه شناسايي موديان جديد جزو اولويتهاي اساسي سازمان است.

بهگفتهتقوينژاد،بابررسيبهعملآمدهحدود0033 ميلياردتوماناز محل كشف و شناسايي تراكنشهاي مشكوك بانكي در سال گذشته، فرار مالياتي اين افراد شناسايي و براي آنان برگ تشخيص صادر شد. همچنين در سال5931، بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان از محل مبارزه با فرار مالياتي عايد كشور شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.