ارسالدستورقضاييتوقففعاليتموسسه حافظبهنيرويانتظامي

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي در اطالعيهاي از هموطنان درخواست كرد كه به منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن اموال خود به هيچوجه نزد موسسه اعتباري جعليوخودخواندهحافظسپردهگذارينكنند.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از بانك مركزي، پيرو اطالعيه اخير اينبانكمبنيبرفعاليتغيرمجازشعبموسسهاعتباريخودخواندهحافظ در برخي مناطق كشور به اين وسيله مجددا از هموطنان گرامي درخواست ميشود به منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن اموال خود به هيچوجه نزد موسسه جعلي يادشده سپردهگذاري نكرده و از هرگونه ارتباط ديگري با اين موسسهازقبيلدراختيارگذاردنملكبرايايجادشعبهيادريافتتسهيالت جدا خودداري كنند.

ضمنا از هموطنان عزيز خواهش//مند است در صورت شناسايي شعب اين موسسه در اقصي نقاط كشور، نسبت به معرفي آنها از طريق مراجعه به سايت بانك مركزي به آدرس www.cbi.ir بخش »اعالم اسامي موسسات بدون مجوز« اقدام كنند.

الزم به ذكر اس//ت موضوع جلوگيري از ادامه فعاليت ش//عب موسسه يادش//ده، براساس دستور صادره از سوي مرجع قضايي به نيروي انتظامي منعكسشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.