از قطع رابطه با ایران تا برچیدن پایگاه ترکیه

Jahan e-Sanat - - News -

همسایگان قطر از این کشور خواستهاند برای رفع تنشها شبکه تلویزیونی الجزیره را تعطیل و روابط خود با ایران را قطع کند. این کشورها خواستههای دیگری نیز دارند که برچیدن پایگاه نظامی ترکیه یکی دیگر از آنهاست.

پس از باال گرفتن تنش میان شماری از کشورهای عربی با قطر که قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با دوحه را در پی داشت، این کشورها برای عادیسازی روابط شرطهایی اعالم کردهاند.

کویت که نقش میانجی میان قطر و دیگر کشورهای عربی منطقه را برعهده گرفته، فهرستی از 13 درخواست و شرط این کشورها برای پایان دادن به بحران موجود را به مقامهای قطر ارائه کرده است.

پایان دادن به روابط دیپلماتیک با جمهوری اس//المی، خاتمه دادن به فعالیت ش//بکه تلویزیونی الجزیره و بس//تن پای//گاه نظامی ترکیه از جمله درخواستهای کشورهای عربی از قطر است که دوحه برای برآورده کردن آنها 10 روز مهلت دارد.

خاتمه دادن به هر گونه همکاری نظامی با ترکیه، بهعنوان عضو ناتو و پرداخت غرامتی که درباره میزان آن اطالعی منتشر نشده از دیگر شرطهای کشورهای عربی برای عادیسازی روابط با قطر عنوان میشود. عربستان و همپیمانانش قطر را به حمایت از تروریسم متهم میکنند. کشورهایی که روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند، استفاده از حریم هوایی خود برای هواپیماهای قطری را نیز ممنوع کردهاند.

کشورهای عربی حوزه خلیجفارس همچنین خواستار قطع ارتباط قطر با گروههایی مانند اخوانالمس//لمین، حزباهلل لبنان، القاعده و تمام تشکلهای مرتبط با گروه تروریستی دولت اسالمی شدهاند. مطابق گزارشها دوحه تاکنون به فهرست درخواستهای کشورهای عربی بهطور رسمی پاسخی نداده اما این کش//ور پیشتر برخی از شرطها از جمله بستن شبکه تلویزیونی الجزیره را به صراحت رد کرده است.

حکومت قطر پیش از این هرگونه مذاکره و همکاری برای عادیسازی روابط با کشورهای عربی را مشروط به لغو تحریمها و برداشته شدن محدودیتهای اعمال شده علیه این کشور عنوان کرده است.

گفته میشود در فهرست درخواستهای کشورهای عربی، از دوحه خواسته شده از اعطای تابعیت قطر به شهروندان عربستان، امارات، بحرین و مصر خودداری و اینگونه افراد را اخراج کند. این چهار کشور ابراز نگرانی میکنند که قطر از این طریق در صدد دخالت در مسایل داخلی این کشورهاست. تحویل افرادی که متهم به همکاری با گروههای تروریستی هستند یکی دیگر از درخواستهایی است که از قطر گزارش شده است.

عربستان، امارات، بحرین و مصر تاکید کردهاند که اگر قطر این درخواستها را بپذیرد باید به تدابیری تن دهد که راستیآزمایی پایبندی به این شرطها طی یک دوره دهساله را ممکن میکند.

در پی تحریمها و محدودیتهای اعمال شده از سوی کشورهای عربی علیه قطر، ایران و ترکیه روابط سیاسی و تجاری خود با دوحه را گسترش دادهاند. در حالیکه قطع روابط با ایران یکی از درخواستهای اصلی کشورهای عربی از دوحه است، وزیر خارجه قطر نقش روابط و همکاری با تهران را در بروز تنشهای اخیر تکذیب کرده است.

این در حالی است که وزیر دفاع ترکیه درخواست تعطیلی پایگاه نظامی این کشور در قطر را مداخله در روابط دوجانبه دانست.

وزیر دفاع ترکیه گفت قصد ندارد در توافق مربوط به پایگاه نظامی ترکیه در قطر، بازنگری کند. وی گفت درخواست تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر، مداخله در روابط دوجانبه است. درخواستی برای تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر دریافت نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.