اجازه اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا، در پسا برگزیت

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

-BBC شهروندان اتحادیه اروپا پس از خ//روج بریتانیا از این اتحادیه همچنان اجازه ادامه س//کونت در این کشور را خواهند داشت به این شرط کهشهروندانبریتانیاییازحقمشابهی برخوردار شوند.

نخستوزیر بریتانیا گفته است در صورتی که پس از خ//روج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به شهروندان بریتانیایی ساکن کشورهای عضو اتحادیه اجازه ادامه اقامت داده ش//ود، ش//هروندان اروپایی ساکن بریتانیا مجاز خواهند بود همچنان در این کشور باقی بمانند وازحقوقیمشابهشهروندانبریتانیایی برخوردار ش//وند.این تصمیم ش//امل حدود سه میلیون شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشود که قبل از به جریان افتادن ماده «50» عهدنامه لیسبون سابقه پنج سال سکونت در بریتانیاراداشتهاند.ماده»05«عهدنامه لیس//بون به ش//رایط و نحوه خروج کشورهای عضو اتحادیه اختصاص دارد و ترزا می در ماه گذشته میالدی آن را به جریان انداخت و رسما روند خروج بریتانیا از اتحادیه را آغاز کرد.

ترزا م//ی که در پای//ان مذاکره با رهبران72 کشورعضواتحادیهاروپادر بروکسلسخنمیگفت،پیشنهادخود در مورد ادامه اقامت شهروندان اروپایی را منصفانه و جدی توصیف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.