اختالف داخلی جمهوریخواهان سنا درباره طرح بیمه جدید

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-ششسناتورجمهوریخواه درب//اره ط//رح بیم//ه جدی//دی ک//ه جمهوریخواهان میخواهند جایگزین قان//ون بیمه بازمان//ده از اوباما ش//ود، تردیدهای//ی مطرح کردهان//د و به این ترتیبآیندهاینطرحمبهمشدهاست. چهار سناتور جمهوریخواه میگویند طرح پیش//نهادی به قدر کافی تند و قاطع نیس//ت و آماده نیستند به این طرح رای دهند، اما میتوانند درباره آن مذاکره کنند. در عین حال دو سناتور جمهوریخواه میانهرو هم از طرف دیگر گفتهاند نگران هستند این طرح بیش از اندازه ش//دید باش//د. رهبر اکثریت جمهوریخواهسناطرحبازنگریدرنظام بیمهدرمانیآمریکارامعرفیکردهاست. این طرح به طور پنهانی تدوین شد و همین در روزهای اخیر اعتراضهایی را درهردوحزببرانگیخت.بااینکهاکثریت سنا در اختیار جمهوریخواهان است، اما با25 کرس//یاز001 کرسی،اینیک اکثریت شکننده اس//ت که همراهی نکردندونفرازسناتورهایجمهوریخواه کافی اس//ت تا طرح موردحمایت این حزب در س//نا از تصویب باز ماند. هیچ سناتور مستقل یا دموکراتی از این طرح حمایت نکرده است و جمهوریخواهان دستکم05 رایمثبتالزمدارندتادر جلسه رایگیری سنا که قرار بوده هفته آینده باشد، این طرح تصویب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.