5 میلیون کودک عراقی نیازمند کمک فوری

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- صندوق کودکان س//ازمان ملل متحد با توصیف شرایط بحرانی کودکان در کشور عراق اعالم کرد که از سال 2014 و تشدید خشونتها در این کشور بیش از هزار کودک عراقی کشته شدهاند.

گزارش س//ازمان یونیسف پنجشنبه گذشته منتشر شده است که هش//دار میدهد کودکان عراقی در چرخه بیپایان خش//ونت و فقر فزاین//ده به دام افتادهاند بهط//وری که اکنون پنج میلیون کودک در این کش//ور به کمک فوری نیاز دارند. این گزارش عنوان میکند که در سه سال گذشته 1075 کودک عراقی کشته شدهاند که 152 مورد آن در شش ماه اخیر رخ داده است. خشونتها در این مدت همچنین باعث ش//ده بیش از چهار ه//زار و 650 کودک عراقی از خانوادههای خود جدا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.