در تحقیقات FBI

Jahan e-Sanat - - News -

رویت/رز- رییسجمه//ور آمریکا تاکید کرد ک//ه هیچگونه مانعی بر س//ر راه تحقیقات پلیس FBI درباره مداخله روس//یه در انتخابات ریاستجمهوری سال 2016 آمریکا ایجاد نکرده و مکالماتش با جیمز کومی را ضبط نکرده است.

جیمز کومی تا پیش از برکنار شدن توسط ترامپ رهبری تحقیقات درباره اتهام مداخله روسیه به نفع ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال 2016 آمریکا و همدستی برخی مقامهای کمپین ترامپ با روسیه را بر عهده داشت.

ترامپ گفت در این ارتباط هیچگونه مانعتراشی و همدستی وجود نداشته است و هیچگونه نواری از مکالماتش با کومی ضبط نکرده است و چنین نوارهایی نیز در اختیار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.