جلوگیری از همهپرسی به فاجعه میانجامد

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- رییس اقلیم کردس//تان عراق ضمن قطعی خواندن برگزاری همهپرس//ی استقالل هشدار داد، هر تالشی برای جلوگیری از آن میتواند به جنگی خونین بینجامد.

مس//عود بارزانی چهارشنبه گذش//ته در اربیل گفت، این اقلیم به هیچ عنوان از برگزاری همهپرس//ی اس//تقالل عقبنش//ینی نخواهد کرد. رییس اقلیم کردس//تان در ادامه س//خنان خود تصریح کرد که پیشنهاد دولت ترامپ برای تعلیق همهپرسی را نپذیرفته است. مسعود بارزانی همچنین تاکید کرد تمام تالشش را برای رسیدن به توافق با نخستوزیر عراق به کار خواهد بست. او در عین حال مخالفت خود را با مذاکرات در پشت درهای بسته اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.