تالش فرستاده کاخ سفید برای احیای روند صلح خاورمیانه

Jahan e-Sanat - - News -

دویچهوله- در پی رایزنیهای دونالد ترامپ با مش//اورانش درباره صلح خاورمیانه مش//اور ارش//د او با نخستوزیر اس//راییل و محمود عباس دیدار کرد.

جرد کوش//نر در سفر به خاور میانه چهارشنبه گذشته با بنیامین نتانیاهو و محمود عباس دیدار و گفتوگو کرد. این نخس//تین س//فر کوشنر به عنوان فرستاده خاورمیانه آمریکا به منطقه محسوب میشود. کوش//نر پیش از این دیدارها نخست با خانواده یک پلیس اسراییلی مالقات کرد که جمعه گذشته در حمله سه فلسطینی در بیتالمقدس کشته شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.