کرهجنوبی آزمایش موشکی انجام داد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/یتدپرس- رییسجمهور کرهجنوبی بر شلیک آزمایشی یک موشک میانبرد جدید کشورش که به هدف مقابله با تهدیدهای کره شمالی توسعه یافته، نظارت کرد.

دفتر رییسجمهور کرهجنوبی دیروز به نقل از وی اعالم کرد، شلیک آزمایشی این موشک برای کرهجنوبی از آن جهت اهمیت داشته که قابلیت نظامی خود را حفظ کرده و بر کره ش//مالی به منظور حفظ صلح در ش//بهجزیره کره و تاثیرگذاری سیاستهای تعاملی آینده با کرهشمالی مسلط باشد. ارتش کرهجنوبی نیز اعالم کرد که قصد دارد این موش//ک به نام »هیونمو- «2 را بعد از دو بار شلیک آزمایشی به کار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.