حمله موشکی روسیه به مقر داعش در سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که کشتیهای جنگی این کشور موشکهایی را به مقرهای داعش در سوریه شلیک کردند که به انهدام مراکز فرماندهی و انبارهای س//الح تندروها در استان حماه منجر شد.

ب//ه گفته منابع روس//ی، دو ناو و یک زیردریایی از بخش ش//رقی دریای مدیترانه ش//ش موش//ک از نوع کالیبر را ب//ه مقرهای داعش ش//لیک کردهاند. حمله روسیه، روستای حماده عمر در حومه شرقی حماه را هدف قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.