انهدام یک گروهک تروریستی در مراکش

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- نیروهای امنیتی مراکش//ی از دس//تگیری یک گروهک تروریستی وابسته به داعش در شهر الصویره خبر دادند.

نیروهای امنیتی مراکش یک گروهک تروریستی وابسته به داعش متش//کل از چهار عضو افراطگرا را که در شهر الصویره واقع در مرکز مراکش فعالیت داشتند، منهدم کردند. در بیانیه وزارت کشور مراکش آمده اس//ت که این اقدامات امنیتی منجر به ضبط سالحهای سرد و دستگاههای دیجیتالی و الکترونیکی شد. در بیانیه مذکور همچنین آمده است: اعضای این گروهک با امیر داعش بیعت کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.