آسيب توقف عرضههاي اوليه

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

كاهشمعامالتدربازارداليلمختلفي دارد كه بخش عم//دهاي از آن به تغيير نكردن ش//رايط پيراموني بازار س//رمايه برميگردد. محمدمهدي ناس//وتيفرد، تحليلگر بازار سرمايه با بيان مطلب فوق دربارهشرايطفعليبازاربهسناگفت:اينكه منفي بودن بازار را به توقف چند نماد يا حتي يك گروه گره زد، تحليل درس//ت و حداقل جامع و كاملي نيس//ت. وي در اينبارهمعتقداست:نميتوانيكبازارچند هزار ميلياردي را متاثر از توقف معامالت چندنمادياحتيفراترازآنتوقفمعامالت دريكگروهكرد.اينتحليلگرتشريحكرد: بدونشك قفل شدن بخشي از نقدينگي بازار در چند س//هم روند نقدشوندگي را كند ميكند ولي شخصا با اين نكته كه گفته شود، منفي بودن كل بازار به توقف فالن نماد يا بهمان گروه مرتبط اس//ت، مخالفم. وي در اينباره تصريح كرد: اساسا نه در بازار ما بلكه در هيچ بورسي چنين توان و ظرفيتي در يك نماد يا چند نماد جمع نميشود كه بخواهد با منفي بودن يا توقف خود كل يك بازار را متاثر كند. ناسوتيفرد با ذكر مثالي توضيح داد: البته چنين برداشتهايي جديد و معطوف به ايندورهنيستبلكهبهعنواننمونهزماني كه گروه پتروشيمي با مساله افزايش نرخ خوراك مواجه شد يا پااليشيها متوقف بودندازاينتحليلهامطرحميشدكهاگر نرخ خوراك پتروشيميها حل شود يا اگر پااليشيها باز شوند بازار خوب ميشود اما درعملشاهداينبوديمكهگرهزدنروند بازار سرمايه به اين نماد و آن گروه، برخورد حرفهايبامسايلبازارنيست.اينفعالبازار سرمايه درباره كاهش چرخه نقدينگي در بازارسرمايهدرپيتوقفنمادهاابرازداشت: س//هامدار تحت هر شرايطي و حتي در بدترين روزها دوس//ت دارد دارايياش را در اختيار داشته باشد تا درنهايت از ضرر بيشترجلوگيريكندياباتغييردرسبدو پرتفوي،سودكسبكند. تاثيرنقدشوندگي ناسوتيفرد گفت: وقتي در بين بازارها نامبورسمطرحميشود،نخستيننكتهاي كهبهذهنمتبادرميشودباالبودنقدرت نقدشوندگياينبازاراست.فاكتوريبسيار مهم و تعيينكننده براي كساني كه در اين بازار كار ميكنند. بنابراين توقف نماد اصليترين ويژگي و امتياز اين بازار نسبت بهسايررقبايشاستكهآنراتحتالشعاع قرار ميدهد. اين تحليلگر بازار س//رمايه درباره عوامل بنيادي اثرگذار بر بازار گفت: قيمتجهانينفتوكاموديتيهادرچند ماهاخيرياتغييرنكردهياكاهشيبودهكه اين موضوع در كنار ثبات قيمت دالر و باال ماندن نرخ بهره بانكي رشد بازار سرمايه را كند كرده است و بايد در انتظار تغييرات آنها بود. وي در ادامه با اش//اره به مسايل سياسي و بينالمللي اخير بهعنوان داليل افت بازار اظهار داشت: اتفاقاتي كه اخيرا در س//طح منطقه رخ داده از جمله قطع ارتباط اعراب با قطر و تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران ب//ازار را چند روزي در الكدفاعيبرد.اينكارشناسبازارسرمايه با بيان اينكه آينده بازار در دست تكتك اينعواملاست،خاطرنشانكرد:صحبت دربارهآيندهبازارمنوطبهتغييراينعوامل بهنفعبازارسرمايهاست.ناسوتيفرددرباره راه برونرفت از شرايط فعلي گفت: اولين گامنترسيدنونهراسيدنازعرضههاست. بايد به بازاري كه مبتني بر عرضه و تقاضا شكل گرفته، اجازه داد راه و روند طبيعي خودش را طي كند تا درنهايت به تعادل برسد.ويبااشارهبهترسوبودنسرمايهدر سراسرجهاندرادامهافزود:البتهنبايدبازار را در هر شرايطي به خودي خود رها كرد، بهعنوان مثال در شرايطيكه ريسكهاي سيستماتيكمانندحملهتروريستياخير رخ داد و با توجه به اينكه عواقب، پيامدها وريشههايآنروشننبود،فعاالنبازارروز شنبهويكشنبهسعيكردندداراييهايشان رانقدكنند.درچنينشرايطيباتوجهبه اينكهبازيگرانبورسماتقريباشبهدولتي هس//تند با يك حمايت يك//ي، دو روزه ميتوان آرامش را به فعاالن بازار برگرداند و مانع ريزشه//اي هيجاني قيمتها و افت بازار شد. احتياطمعاملهگران از س//ويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه با اش//اره به داليل افت شاخص و نيز حجم و ارزش معامالت بورس طي ماههاي اخير گفت: دولت برنامه و توجه خاصي به بازار س//رمايه نداش//ته و حاال معاملهگران منتظر هستند ببيند آيا اين بيتفاوتي در دول//ت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت. امين خانلو در گفتوگو با تسنيم ضمن اشاره به افت شاخص و نيز حجم و ارزش معامالت بورس در آخرين ماه بهار امسال گفت: يكي از داليل اين افت را بايد سنت هر سال بازار سرمايه در فصلبرگزاريمجامعشركتهادرخرداد و تيرماه عنوان كرد كه موجب ميشود معاملهگران با احتياط بيشتري اقدام به معامله در بورس كنند. اين كارش//ناس بازار سرمايه افزود: در اين مدت شركتها همزم//ان با برگزاري مجام//ع، اقدام به انتشار عملكرد و گزارشات خود ميكنند بنابراين به اين دليل سهامداران ترجيح ميدهن//د با فروش س//هام خود يا عدم خريد س//هام از آسيب گزارشات منفي در امان باش//ند كه اين موضوع موجب افت حج//م و ارزش معامالت در فصل مجامع شده و در خرداد امسال نيز اين موضوع در بورس قابل مشاهده است. وي اضافه كرد: از سوي ديگر به دنبال تقسيم سود س//هام در مجامع، نماد معامالتي شركتها در زمان بازگشايي با افتي بيش از سود تقسيمي همراه ميشوند بنابراين س//هامداران ترجي//ح ميدهند پيش از برگزاري مجامع شركتها اقدام به فروش سهام خود كنند تا از اين آسيب در امان باشند. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: همچنين براس//اس قانون تجارت شركتها ملزم هستند هشت ماه پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود، اين سود را به حساب سهامداران واريز كنند، اين در حالي اس//ت كه بهطور معمول سود تقسيمي مجامع يا به دست سهامداران نميرسديااينكهباتاخيرزياديبهحساب سهامداران واريز ميشود كه از اين جنبه نيز سهامداران ترجيح ميدهند پيش از برگزاري مجامع شركتها اقدام به فروش سهام خود كنند. وي همچنين با اشاره به اينكه از ديماه سال 92 تاكنون بازار سرمايهبهداليلمختلفباافتفرسايشي همراه بوده است، گفت: عمده داليل اين موضوعرابايدركودحاكمبراقتصادكشور دانست كه بر صنايع و وضعيت سودآوري ش//ركتها اثر منفي گذاشته و موجب بيرونقي بورس شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.