رشد استثنايي انتشار صكوك در سال 2017

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه انتشار صكوك در جهان در نيم//ه اول س//ال 2017 رش//د 37/7 درصدي نسبت به نيمه اول سال گذشته داشته اما تكرار چنين رش//دي در س//ال آتي بعيد است. به گزارش س//نا، محم//د داماك، رييس بخش مالي اسالمي موسسه رتبهبن//دي دردوبيبابيان مطلب فوق اعالم كرد: در شش ماه نخست س//ال 2017 صكوكهايي با حجم بس//يار باال توسط برخي از كش//ورهاي عضو شوراي همكاري

منتش//ر شد. وي رش//د 37/7 درصدي انتش//ار صكوك در نيمه نخست سال 2017 را يك اس//تثنا دانس//ت و افزود: از نظرموسسهرتبهبندي بعيد اس//ت چنين معام//الت حجيمي در س//ال آتي تكرار ش//ود. پيشبيني ميكن//د كه كل حجم صك//وك منتش//ره تا پايان س//ال 2017 ح//دود 75 ت//ا 80 ميليارد دالر باش//د كه بيشتر از پيشبيني قبلي 60) تا 65 ميليارد دالر( اين موسسه است. اين كارشناس مالي اسالمي اظهار داشت: دولتها براي تامين مالي كوتاهمدت تحت فشار نيستند و بيشتر درصدد متنوعسازي س//رمايهگذاران خود هستند. وي يك//ي از موانع رش//د انتش//ارهاي صك//وك در جه//ان را پيچيدگي فرآيند انتشار اعالم كرد كه موجب عقب راندن برخي از ناشران ميشود و افزود: اخيرا پيشرفتهاي خوبي در حوزه استانداردسازي فرآيندها توس//ط س//ازمان حس//ابداري و حسابرسي موسسات مالي اسالمي

صورت گرفته است. محمد داماك توضيح داد: با توجه به اينكه از نظر صندوق بينالمللي

انتظار ميرود قيمت نفت ب//ه ازاي هر بش//كه 55 دالر ثابت باق//ي بماند )كه ب//راي اكثر كش//ورهاي ناكافياست(، موسس//هرتبهبن//دي كل نياز تامين مالي كش//ورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس را بين س//الهاي 2017 و 2019 حدود 275 ميليارد دالر برآورد كرده است ك//ه 50 درص//د آن از طريق اوراق بده//ي )تركيبي از صكوك و اوراق قرض//ه( تامين خواهد ش//د. جهاد آزور، مدير صندوق بينالمللي پول در خاورميانه و آسيا در اوايل امسال اع//الم كرده بود كه نقدش//وندگي ب//ازار صك//وك در قياس ب//ا بازار اوراق قرض//ه كماكان كمتر اس//ت اما صكوك ميتواند به متنوعسازي مناب//ع تامين مالي به كش//ورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.