چالش پيوستن چينيها به شاخص بازار نوظهور

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

س//ختگيريهاي اخي//ر چين در خصوص افش//اي اطالع//ات بانكها، موجب كاهش شاخصهاي معامالتي در اين كش//ور ش//د. به گزارش سنا، حضور س//هم 222 شركت چيني در شاخص MSCI بازارهاي نوظهور در كن//ار افزايش اعتبار چين در بازارهاي جهاني،معضالتيرانيزبرايسهمبرخي شركتهابراياينكشوربهارمغانآورد. براساس اين گزارش، تمامي بانكهاي چيني بهخصوص آن دسته از بانكها كه سهام آنها در شاخص MSCI وارد ش//ده اس//ت، موظف به ارائه گزارش درخصوص آخري//ن وضعيت وامدهي به ش//خصيتهاي حقيقي و حقوقي ش//دهاند. بر اين اساس، شاخص CSI چين با كاه//ش 0/5 درصدي همراه شد و شاخص ش//انگهاي نيز كاهش 0/7 درصدي داش//ت. پيوستن برخي از شركتهاي چيني به جرگه شاخص بازارهاي نوظهور براي اقتصاد بيمار اين كش//ور كه همواره ب//ا اختالس همراه بوده است، دردسرهاي زيادي را پديد آورده اس//ت. اجبار مقامات قانونگذار به افشاي اطالعات و صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده موجب شده است تا بانكها نسبت به وامهايي كه بدون رعايت ضوابط به ش//ركتهاي بزرگ پرداخت ش//ده، اعت//راف كرده و در خصوص اي//ن وامها توضيحاتي ارائ//ه دهند. وامهاي//ي كه اين بانكها به شركتهايي مثل داليان وندا گروپ متعلق به ميليونر چيني وانگ جيانلين و گروه بينالمللي فوس//ون متعلق به ميليونر چيني گوآ گوآنگ چانگ است، پرداخت كردهاند، موجب دردسر شده اس//ت. مدير شركت مديريت سرمايه چاينا وي//ژن در اين خص//وص اظهار داشت: بازار با التهاب ناشي از صفهاي فروش روز پنجشنبه روبهرو شده است. اين يك موقعيت خاص براي س//هام بانكهاست. افشاي اطالعات در وهله اول گريبان سهام اين صنعت را گرفته اس//ت و به تدريج به صنايع ديگر نيز سرايت ميكند. اين در حالي است كه قيمتسهامشركتهلدينگشانگهاي لينگان//گ با كاه//ش 10 درصدي در شانگهاي روبهرو ش//ده است و سهام گ//روه ش//انگهاي الكترونيك هم افت 3/1 درصدي قيمت س//هام را در بازار هنگكنگ به ثبت رس//انده است. در ادامه، قيمت سهام هلدينگ وندا فيلم افزايش دو درصدي داشته در حالي كه شركت دارويي شانگهاي فوسون 2/6 درصد افزايش را از آن خود كرده است. در اين بين، قيمت سهام آلفا گروپ نيز با افت 3/8 درصدي روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.