قاچاق و فرار مالياتي تهديد بزرگ بورس

Jahan e-Sanat - - News - ابزارهاي مالي

مديرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه در سال گذشته براي اولين بار ارزش معامالت بازار مالي بورس كاال از بازار فيزيكي آن پيش//ي گرفته و يكي از اهداف استراتژيك بورس كاال براي سال 95 محقق شده، گفت: اگر بتوانيم توزيع كاالهاي وارداتي را هم به بورس كاال بياوريم، ميتوانيم به توازن در عرضه كمك كنيم. علي رحماني در گفتوگو با ايس//نا، به عملكرد بورس كاال اشاره و اظهار كرد: از اهداف اوليه بورس كاال كشف قيمت عادالنه است كه بورس كاال در اين مس//ير قدمهاي بزرگي برداشته است؛ به طوري كه در چندسالاخيربهسمتتوسعهابزارهاي مالي و پوشش ريسك حركت كرده و با توجه به اينكه هنوز اقتصاد با ابزارهاي مالي و كاركردهاي آن آشنايي زيادي ندارد، ميتوان گفت اين بورس كارنامه قاب//ل قبولي از خود برجاي گذاش//ته است. وي افزود: بنابراين ميتوان گفت ب//ورس كاال در حوزه كش//ف قيمت و پوشش ريس//ك به اهدافي كه برايش ترس//يم ش//ده تا حد زيادي رسيده و توانس//ته توفيقات زيادي براي اقتصاد كشور كسب كند كه از اين بابت قابل تحسين است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه عملكرد بورس كاال در خصوص پوش//ش محصوالت اساسي در قياس با ديگ//ر بورسهاي كااليي جهان نيز مورد قبول اس//ت، خاطرنش//ان كرد: اهميت توسعه ابزارهاي مالي بر كسي پوشيده نيست و طي چند سال اخير مسووالن بورس كاال نيز توجه ويژهاي به توس//عه ابزارهاي مالي داشتهاند، به طوري كه ابزارهاي متنوعي بر مبناي محصوالت جديد عملياتي شده است. رحماني اظهار كرد: قابل ذكر است كه بخش سياه اقتصاد يعني قاچاق و فرار از ماليات تاثير خود را روي اقتصاد كشور و بهطور خاص بر بورس كاال ميگذارد، به اين نحو كه بخشي از معامالتي كه بايد در بورس كاال صورت پذيرد به داليلي، خ//ارج از اي//ن بورس اتف//اق ميافتد. مديرعامل س//ابق شركت بورس اوراق به//ادار تهران با بي//ان اينكه طي دهه اخير، حمايتهاي خوبي از بازار سرمايه و بهصورت خاص از بورس كاال صورت گرفته اس//ت، تصريح ك//رد: به دليل اينكه ما هنوز با يك بازار رقابتي فاصله داريم و تعداد عرضهكنندهها محدود و قدرت چانهزنيشان باالست، بهتر است ضوابطي براي اين موضوع نيز در نظر گرفت تا بتوان از اين مانع عبور كرد. وي گفت:اگربتوانيمتوزيعكاالهايوارداتي را هم به بورس كاال بياوريم، ميتوانيم به توازن در عرضه كمك كنيم. بنابراين بهطوركلي ميت//وان گفت بورس كاال جايگاه خوبي در اقتصاد كشور دارد ولي به تالش و حمايت بيشتري نياز دارد تا به جايگاه شايستهاش برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.