نقش ناتمام معدن در اشتغالزایی کشور

Jahan e-Sanat - - News - کارگری

گروه صنعت- اگرچه بخش معدن میتواند نق//ش مهمی در اش//تغالزایی، توس//عه پایدار و نیز ش//کوفایي سایر بخشهاي اقتصادي کشور داش//ته باش//د اما به نظر میرس//د فعاالن این بخ//ش در برخی زمینهها همچون تامین مالی برای نوسازی تجهیزات و ماشینآالت با مشکل روبهرو هستند.

معدن یکی از بخشهای اقتصادی به ش//مار میرود که بیش از 140 هزار اشتغال به صورت مس//تقیم در آن ایجاد شده اما تامین مالی این بخش طی س//الهای اخیر با مشکالتی مواجه شده و اغلب س//رمایهگذاران و بهرهبرداران این حوزه مدعی هستند به دلیل مشکل نقدینگی امکان نوسازی تجهیزات و ماشینآالت معادن را نداشته و ناچارند از ماشینآالت قدیمی استفاده کنند. این در حالی است که رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران بر این عقیده است که شبکه بانکی کشور است که توان تامین مالی و نیازهای نقدینگی بخش معدن را ندارد.

البته در آخرین نشس//ت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فرس//وده بودن ماش//ینآالت معادن مطرح شد و جعفر س//رقینی اعالم کرد برخی معادن ماشینآالتساختحدود05 سالقبلرااستفاده میکنند.اما فارغ از فرس//ودگی و عدم بهرهوری و کارایی این ماش//ینآالت موضوع مهم، ایمنی کارگران و معدنکاران در استفاده از این تجهیزات است. برخی کارشناسان بخش معدن معتقدند این ماشینآالت عالوه بر هدر دادن زمان و در بر داشتن هزینههای هنگفت برای مالک و بهرهبردار، ایمنی کارگران را نیز ب//ه مخاطره میاندازد اما بهرهبرداران به دلیل کمبود نقدینگی توان نوسازی این تجهیزات را ندارند. نیازبهتجهیزاتجدیدداریم بر همین اس//اس علی ص//دری رییس خانه صنع//ت، مع//دن و تج//ارت جوانان ای//ران در خصوص نوسازی تجهیزات و ماشینآالت بخش معدن گفت: در ح//وزه معدن نیاز به تجهیزات جدید داریم.وی افزود: ما در کش//ور توان تولید برخی ماشینآالت مانند سنگشکن و یا آسیاب را داریم اما این توان تولید پاسخگوی نیاز داخل نیست.صدری ادامه داد: برای تهیه ماشینآالت نو در بخش معدن نیاز به تزریق منابع و نقدینگی به این بخش دارد که این منابع در دسترس نیست. وی افزود: در س//ال 92 که دولت یازدهم آغاز به کار کرد رییسجمهور اعالم کرد که خزانه کشور خالیاست،یعنیمنابعیبرایتامینمالینیازهای اینچنینی وجود نداشت.

بهگفتهصدریطییکسالگذشتهبهتدریج که فروش نفت افزایش پیدا کرد، توانستیم برخی تجهیزات را خریداری کنیم. البته این نوس//ازی تجهیزات نیاز به زمان دارد و در مدت زمان کوتاه نمیتوان توقع داشت این اتفاق رخ دهد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد: بانکهای کشور توان تامین مالی تولی//د را ندارند و ما نمیتوانیم روی نظام بانکی حساب باز کنیم، بنابر این نیاز به بازارهای رقابتی داریم و این موضوع هم منوط به ورود سرمایهگذار خارجی و یا بانکهای خارجی است.

صدری ب//ه مهر گفت: ورود س//رمایهگذار و بانکهای بینالمللی و تزریق منابع به بخش تولید نیزنیازبهسیاستهایدیپلماسیاقتصادیوزارت امور خارجه دارد تا مسیر ورود این سرمایهگذاران را هموار کند.

وی خاطر نشان کرد: ما امیدواریم روند برقراری ارتباط بین بانکهای کشور با بانکهای بینالملل ادامه پیدا کند و با توجه به اخبار منتشره انتظار داریم اتفاقات خوش//ی در رونق تولید رخ دهد و اقتصاد کش//ور از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق پیش رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.