حذف معافیت بیمهای کارفرما در برنامه ششم به ضرر تولید است

Jahan e-Sanat - - News -

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به حذف مادهمعافیتبیمهایسهمحقبیمهکارفرمایاندربرنامهششم توسعهگفت:درخواستداریمتامیناجتماعیهمانطورکهدر مقابل بدهی دولت کوتاه میآید، با کارفرمایان هم تا رسیدن به ثبات مالی همکاری کند.

حمیدرض//ا امام قلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگ//ران، درباره مش//کالت تولید و کارفرمای//ان گفت: در برنامه توس//عه پنجم در راستای تشویق کارفرمایان به ایجاد اشتغال، معافیتهای بیمهای برای کارفرمایان در قالب ماده «80» در نظر گرفته شده بود. به طور خالصه، منظور از ماده ،«80» کم//ک دولت در معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازای به کارگیری نیروی جدید و ایجاد اشتغال بود.

وی ادامه داد: در راستای آن ماده برخی از کارفرمایان موفق شدند تولیدات خود را افزایش ظرفیت دهند. به عبارت بهتر ماده «80» برنامه پنجم توسعه و برنامه تنفیذی ماده ،«103» قانون برنامه چهارم توسعه و تنفیذی ماده «49» برنامه سوم مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه و موسسات که عالوه بر نیروی موجود خود، کارکنان جدید استخدام کنند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید استخدام، کاهش مییابد.

کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده «38» قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدیداالستخدام مزبور معاف خواهند بود. این موضوع در گذشته اجرایی میشد. حتی با تمدید برنامه پنجم توس//عه معافیت 10 درصدی از بیمه از س//هم 20 درصدی کارفرما اعمال میشد. اما در حال حاضر با توجه به اتمام برنامه پنجمتوسعهوآغازبرنامهششمتوسعه،معافیتبیمهکارفرمابه طور کامل از بین رفته است و کارفرمایان نمیتوانند نسبت به پرسنلی که شاغل است از معافیت بیمهای استفاده کنند.

امام قلیتبار افزود: به طور متوسط در هر شرکتی حدود 10 نی//روی کار بودند ک//ه کارفرما از معافیت ماده «80» اس//تفاده میکرد. اما در سال 96 این معافیت ازبین رفته اس//ت. در برنامه ششم معافیت عملیاتی برای کارفرمایان پیشبینی نشده است. »طرح کاروزی« از جمله طرحهایی اس//ت که معافیت بیمه را مشمول میشود، که به تازگی کلید خورده و تا کارفرما بخواهد از این معافیت اس//تفاده کند حدود شش ماه تا یکسال زمان میبرد. در حال حاضر که این معافیت برداش//ته ش//ده کارفرمایان دچار مشکل شدهاند چراکه در هر شرکت کارفرما حداقل 10 درصد به هزینههایش افزوده شده است.

به گزارش تسنیم، دولت باید راهکاری در نظر میگرفت که طی دو تا س//ه ماه اخیر که کارفرمایان با چالش مالی و کمبود نقدینگی مواجه هستند، تامین اجتماعی سایت آنها را نبن//دد. به طور مثال یک کارفرم//ا 50 نیروی ماده «80» داشته است. با حذف این موضوع حدود هشت میلیون در ماه به هزینههایش یکباره افزوده ش//ده است و با توجه به اینکه شرایط مالیاش دشوار است موفق به پرداخت حق بیمه نشده و تامین اجتماعی هم همکاری الزم را با کارفرمایان انجام نداده است. تعداد زیادی از کارفرمایان لیست بیمه فروردینماه را پرداخت نکردهاند و اگر این لیست را پرداخت نکنند، حدود 01درصد کل حقوق جریمه میشوند.

وی با اشاره به بدهی 130 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: این بدهی تس//ویه نش//ده است، چرا تامین اجتماعی حس//اب دولت را نمیبندد. اگ//ر کارفرما یک ماه معوق داش//ته باشد، تامین اجتماعی به طور کل حسابش را مسدود میکند. از تامین اجتماعی میخواهیم تا سه ماه یا چهار ماه آینده تکلیف کارفرمایان را مش//خص و تاحدودی آمادگی همکاری الزم را با کارفرمایان داشته باشد چراکه این موضوع به ضرر جامعه کارگری تمام و منجر به ضرر و زیان کارگران میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.